Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-43
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
WYBRANE ASPEKTY E-KONSUMPCJI W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Autorzy: Andrzej Wołoszyn
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Joanna Stanisławska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe e-konsumpcja zakupy przez internet
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (471-483)
Klasyfikacja JEL: D12 C13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W wyniku postępu technologicznego i rozwoju systemów komunikacji coraz powszechniejsze staje się kupowanie produktów i usług przy wykorzystaniu internetu. Nadal jednak dużo częstszym zjawiskiem jest jedynie zamawianie produktów i usług przez internet. W artykule podjęto rozważania na temat kształtowania się zjawiska e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Analizie poddano odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w e-konsumpcji oraz poziom wydatków na wyroby i usługi nabywane za pomocą internetu. Podstawę informacyjną badań stanowiły dane jednostkowe pochodzące badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2013 roku. Uczestnictwo gospodarstw domowych w e-konsumpcji wzrasta wraz ze wzrostem wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, stopnia urbanizacji klasy miejscowości zamieszkania, przynależnością do coraz wyższej grupy kwintylowej, natomiast maleje wraz ze wzrostem wieku głowy gospodarstwa domowego. Badając poziom e-wydatków, stwierdzono również, że im wyższy jest poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego i poziom zamożności określany przez przynależność do grup kwintylowych, tym wyższy jest poziom wydatków na zakupy realizowane przez internet. Wśród e-wydatków dla ogółu gospodarstw domowych najmniejszy odsetek stanowiły wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, a największy na kulturę i rekreację.

Bibliografia

1.Berbeka, J. (1999). Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, Marketing i Rynek, 1, 16–19.
2.Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
3.Bylok, F. (2002). Rynek i konsumpcja w społeczeństwie informacyjnym. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Kraków. Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe (s. 301–307). Pobrane z: winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz3-r32.pdf (14.03.2016).
4.Chlipała, P. (2011). Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów. Handel Wewnętrzy, wrzesień–październik (III), 66–72.
5.Dąbrowska, A, Janoś-Kresło, M. (2010). Konsument na rynku usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Difin.
6.Dąbrowska, A., Radziukiewicz, M., Szepieniec-Puchalska, D., Szymańska, A. (2011). Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości. Warszawa: IBRKIK.
7.E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (17.01.2016).
8.Gąsior, M. (2013). Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez Internet – ujęcie segmentacyjne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 159–170.
9.Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: One- Press.
10.Rachocka, J. (2003). Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. W: T. Biernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki (s. 185–191), Szczecin: PTE.
11.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014 (2014). Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika--spoleczenstwo-informacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/ (1.12.2015).
12.Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIII, 3, 63–80.
13.Wolny, R. (2012). Polski e-konsument na rynku usług. Konsumpcja i Rozwój, 1 (2), 117–129.