Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Autorzy: Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu strategia ekologia
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (45-54)
Klasyfikacja JEL: M21 M31 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (corporate social responsibility– CSR), kładąc szczególny nacisk na aspekty związane z ochroną środowiska. Ponadto omówiono wybrane narzędzia CSR w ekologii, tj. eko-znakowanie, zarządzanie środowiskowe i inwestycje w ekologię. Następnie dokonano analizy, która wskazała, że działania w ramach ochrony środowiska mogą przynieść przedsiębiorstwu istotne korzyści.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2015). Encyklopedia CSR. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/ekoznakowanie-eco-labeling/ (11.12.2015).
2.Leoński, W. (2015). Koncepcja CSR w polskim sektorze MSP. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 92–102.
3.Mazurkiewicz, P. (2004). Corporate environmental responsibility: Is a common CSR framework possibile? World Bank Working Paper. Pobrane z: https://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMSUSDEVT/Resources/csrframework.pdf (10.12.2015).
4.Mazur-Wierzbicka, E. (2006). Motywy podejmowania działalności proekologicznej przez przedsiębiorstwa. W: D. Kopycińska (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych. Szczecin: Printgroup.
5.Mazur-Wierzbicka, E. (2012). CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
6.ISO 26000 (2011). Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, Norma ISO 26000. Pobrano z: http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf (12.12.2015).
7.MillwardBrown SMG/KRC dla PARP (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Warszawa.
8.Paliwoda-Matiolańska A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
9.Płoszajski, P. (red.). (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce. Warszawa: Wyd. OpenLinks.
10.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 nr 761/2001 dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 114 z dnia 24 kwietnia 2001 r.
11.Słupik, S. (2014). Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 4 (37), 77–89.
12.Stefańska, M. (2014). Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego. Poznań: Wyd. UE.
13.Wołoszyn, J., Stawicka, E., Ratajczak, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Warszawa: SGGW.