Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
POZYTYWNE I NEGATYWNE SkUTKI UPADŁOŚCI

Autorzy: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Malwina Szczepkowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pozytywne i negatywne skutki upadłości bankructwo
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (65-74)
Klasyfikacja JEL: D24 D61 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie pozytywnych i negatywnych efektów upadłości  przedsiębiorstw. Upadłość najczęściej wywołuje negatywne emocje, ponieważ pociąga za sobą różnorodne koszty i może stwarzać zagrożenia dla funkcjonowania innych przedsiębiorstw. Równocześnie może być traktowana jako zjawisko pozytywne, gdyż prowadzi do lepszej alokacji zasobów i eliminacji z rynku nieefektywnych podmiotów. Konkurencja, zmienność i upadłość stanowią całość rzeczywistości gospodarczej, bez których społeczeństwo XXI wieku prawdopodobnie nie mogłoby rozwijać się w obecnym tempie. Można zatem przyjąć, że upadłość jest zjawiskiem naturalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska, A. (2012). Bankructwa, upadłości i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 51–57.
2.Aghion, P., Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica, 60 (2), 323–351.
3.Altman, E. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy. New York: John Wiley & Sons.
4.Argenti, J. (1976). Corporate callapse: the cause and symptoms. London–New York: McGraw-Hill.
5.Bankructwo po amerykańsku (2003). Zarządzanie na Świecie, 10, 20–24.
6.Boratyńska, K. (2009). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług, 39, 450–457.
7.Boratyńska, K. (2010). Pomiar bezpośrednich i pośrednich kosztów bankructwa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 142, 560–571.
8.Czajka, D. (1999). Przedsiębiorstwo w kryzysie. Upadłość lub układ. Warszawa: Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich.
9.Czy ogłoszenie upadłości może być korzystne, raport PARP. Pobrano z: https://www.akademiaparp.gov.pl/pigulka-wiedzy/164/czy-ogloszenie-upadlosci-moze-byc-korzystne (12.12.2015).
10.Flejterski, S. (2011). Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza: felietony z lat 2000–2011. Szczecin: Wydawnictwo Hogben.
11.Heilbroner, L.R. (1993). Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee. Warszawa: PWE, Warszawa.
12.Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przez ryzykiem upadłości. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Mączyńska, E. (2006). Predykcja bankructwa przedsiębiorstw. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytet Gdańskiego, 1, 303–305.
14.Mączyńska, E. (2007). Zagrożenie i szansa upadłości przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3 (4), 27–33.
15.Mączyńska, E. (2009). Meandry upadłości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 15–20.
16.Mączyńska, E. (2013). Kto ma wiedzę ten wygrywa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3 – numer specjalny, s. 7.
17.Mączyńska, E. (2014). Bankructwa przedsiębiorstw. Wymiar teoretyczny i rzeczywisty . W: E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
18.Michaluk K. (2002). Zarządzania świadomością zagrożenia bankructwem. Zeszyty Naukowe. Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, 3, 112–119.
19.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2005). Metody i kierunki wypłacalności przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
20.Missala, W. (2005). Ostrzegawcza rola sprawozdawczości finansowej. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 93 (XCIII), 234–235.
21.Niewrzędowski, A. (2014). W lipcu upadło 79 firm, ale koniunktura nie sprzyja postępowaniu naprawczym. Home & Market, 9, 64–65.
22.Prawo upadłościowe i ustawowe (2003). Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 233).
23.Schillit, P., Schmitt, J., Student, D. (2002). Co prowadzi do ruiny przedsiębiorstw. Zarządzanie na Świecie, 9, 25–29.
24.Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper and Brothers.
25.Schwartz, A. (2004). A Normative Theory of Business Bankruptcy. Yale: Yale University. Pobrano z: http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1302&context=fss_papers (1.01.2015).
26.Szczerbiński, A. (2003). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 984, 155.
27.Szymański, W. (2005). Globalizacja a proces kreacji i destrukcji przedsiębiorstw. W: K. Kuciński, E. Mączyńska (red.), Zagrożenie upadłością. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. T. XCIII, Warszawa: SGH, s. 17.
28.Wojtkowiak, G. (2004). Pozytywny wymiar upadłości. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 48, 170–181.