Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
WYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA DO OCENY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA GÓRNICZEGO

Autorzy: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: model Du Ponta sektor górniczy metoda kolejnych podstawień
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (183-196)
Klasyfikacja JEL: G32 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykuły było opracowanie tematyki związanej z wykorzystaniem modelu Du Ponta w ocenie efektywnego zarzadzania w wybranych przedsiębiorstwach sektora górniczego. W pracy przedstawiono istotę efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, metodykę badań oraz zaprezentowano wyniki analizy przyczynowej. Przedmiotem badań są cztery przedsiębiorstwa: Bogdanka S.A., Kopex Group, Lotos S.A. oraz spółka PKN Orlen w latach 2010–2014. W celu lepszego zobrazowania rentowności kapitału własnego, który jest elementem modelu Du Ponta, w pracy ujęto porównanie średniej sektorowej do największych firm pod względem sprzedaży w latach 2011–2014. Podmioty te są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dane źródłowe pochodzą z bilansów oraz rachunków zysków i strat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (2001). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE im. O. Langego.
2.Beuch, W., Marzec, R. (2015). Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach 2010–2015. W: Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia̜ PAN.
3.Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z. (2008). Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 64, 53–64.
4.Bućko, J. (2015). Propozycja nowego podejścia do problematyki badań przyczynowych w analizie ekonomicznej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 83 (139), 9–34.
5.Szafrański, M. (2007). Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
6.Szczecińska, B. (2008). Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 64, 65–74.
7.Trojanowska, J., Koliński, A. (2011). Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 16, 225–240.
8.Ziębicki, B. (2007). Efektywność a jakość w sektorze. W: A. Potocki (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa: Difin.
9.http://www.kopex.com.pl (15.02.2016).
10.http://www.lotos.pl (15.02.2016).
11.http://www.lw.com.pl (15.02.2016).
12.http://www.money.pl, dostep15.02.2016).
13.http://www.emis.com (15.02.2016).
14.http://gornictwo.wnp.pl (21.02.2016).
15.https://sindicator.net (20.02.2016).