Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
JAKI MECHANIZM REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZASTOSOWAĆ W ODNIESIENU DO ROLNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Barbara Wieliczko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe: rolnictwo emisja gazów cieplarnianych Unia Europejska
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (263-272)
Klasyfikacja JEL: Q52 Q53 Q10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rolnictwo jest głównym emitentem gazów cieplarnianych innych niż CO2. W związku z tym także i ten sektor unijnej gospodarki zostanie w najbliższych latach objęty rozwiązaniami mającymi na celu ograniczenie tych emisji. Celem artykułu jest przedstawienie skali i charakteru emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie Unii Europejskiej oraz ocena, jaki mechanizm redukcji emisji tych gazów byłby najwłaściwszy, biorąc pod uwagę specyfikę sektora rolnego. Badanie opiera się na metaanalizie wyników różnych badań z zakresu redukcji emisji zanieczyszczeń. Wyniki pokazują, iż stosowany w odniesieniu do innych sektorów system handlu prawami do emisji wydaje się nie być rozwiązaniem pasującym do całego rolnictwa Unii Europejskiej. Najwłaściwsze byłoby wprowadzenie zestawu kilku rozwiązań dostosowanych do wielkości i charakteru emisji gazów cieplarnianych danego gospodarstwa rolnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakam, I., Balana, B.B., Matthews, R. (2012). Cost-Effectiveness Analysis of Policy Instruments for Greenhouse Gas Emission Mitigation in the Agricultural Sector. Journal of Environmental Management, 112, 33–44.
2.Domínguez, I.P., Fellmann, T., Witzke, H.-P., Jansson, T., Oudendag, D., Gocht, A., Verhoog, D. (2012). Agricultural GHG Emissions in the EU: An Exploratory Economic Assessment of Mitigation Policy Options. Luxemburg: Publications Office of the European Commission.
3.Eory, V., Topp, C., Moran, D. (2013). Multiple-Pollutant Cost-Effectiveness of Greenhouse Gas Mitigation Measures in the UK Agriculture. Environmental Science & Policy, 27, 55–67.
4.Erjavec, E., Lovec, M., Erjavec, K. (2015). From “Greening” to “Greenwash”: The Drivers of the CAP “Reform”. W: J. Swinnen (red.), The Political Economy of the 2014–2020 Common Agricultural Policy an Imperfect Storm (s. 215–276). London: Rowman and Littlefield International.
5.European Commission (2015a). Consultation on Addressing Greenhouse Gas Emissions from Agriculture and LULUCF in the Context of the 2030 EU Climate and Energy Framework. Pobrane z: http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm (10.05.2016).
6.European Commissiom (2015b). EU ETS Handbook. Brussels.
7.Fellmann, T., Van Doorslaer, B., Witzke, P., Huck, I., Weiss, F., Salputra, G., Jansson, T., Drabik, D., Leip, A. (2015). An Economic Assessment of GHG Mitigation Policy Options for EU Agriculture. Luxemburg: Publications Office of the European Commission.
8.Franks, J.R., Hadingham, B. (2012). Reducing Greenhouse Gas Emissions from Agriculture: Avoiding Trivial Solutions to a Global Problem. Land Use Policy, 29, 727–736.
9.IPCC (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Pobrane z: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html (10.05.2016).
10.Komisja Europejska (2015). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Program prac Komisji na 2016 r. Czas na nieprzeciętne działania. COM(2015) 610 final.
11.Laing, T., Sato, M., Grubb, M., Comberti, C. (2014). The Effects and Side-Effects of the EU Emissions Trading Scheme. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 5, 4, 509–519.
12.MacLeod, M., Eory, V., Gruère, G., Lankoski, J. (2015). Cost-Effectiveness of Greenhouse Gas Mitigation Measures for Agriculture: A Literature Review. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 89.
13.Pizer, W.A. (1999). The Optimal Choice of Climate Change Policy in the Presence of Uncertainty. Resource and Energy Economics, 21, 3–4, 255–287.
14.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17.12.2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. Dz.U. UE L 347.
15.Zieliński, M. (2016). Emisja gazów cieplarnianych a wyniki ekonomiczne gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.