Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
POZIOM I DYNAMIKA WYDAJNOŚCI PRACY ORAZ JEJ ZRÓŻNICOWANIE W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000–2011

Autorzy: Wacław Jarmołowicz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Sławomir Kuźmar
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: wydajność pracy zróżnicowanie wydajności pracy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (11-24)
Klasyfikacja JEL: E24 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza poziomu i dynamiki oraz zróżnicowania wydajności pracy w regionach Unii Europejskiej w latach 2000–2011. Wydajność ta została wyznaczona jako iloraz regionalnego Produktu Krajowego Brutto wyrażonego parytetem siły nabywczej oraz wielkości zatrudnienia w regionach UE. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie poziom i dynamika wydajności pracy ulegały istotnym zmianom, które należy ocenić raczej pozytywnie. Stwierdzono ponadto występowanie (wyjątek stanowił jedynie rok 2010) istotnego zmniejszania się zróżnicowania poziomów wydajności pracy między analizowanymi regionami UE. Stała skala zróżnicowania w grupie regionów należących do państw UE15 oznacza natomiast, że spadek poziomu zróżnicowania wynikał z istotnego zmniejszenia się dysproporcji wydajności pracy między regionami należącymi do starych i nowych państw członkowskich UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baza danych Eurostat, htt p://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.02.2015).
2.Blinder, A., Baumol W. (1993). Economics: Principles and Policy. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
3.Dagum, C. (1980). Inequality Measures between Income Distributions with Applications. Econometrica, vol. 48, issue 7.
4.Ertur, C., Le Gallo, J., Baumont, C. (2006). The European Regional Convergence Process, 1980–1995. Do Spatial Regimes and Spatial Dependence Matter. International Regional Science Review, nr 29, 1: 3–34 (January 2006).
5.Jarmołowicz, W. (2010). Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce. W: W. Jarmołowicz (red.), Podstawy makroekonomii. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6.Jarmołowicz, W., Kuźmar, S. (2014). Efektywność gospodarowania zasobami pracy w regionie – na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000–2012, Studia i Prace WNEiZ US. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Krugman, P. (1990). The age of diminished expectaisions. London: MIT Press.
8.Magrini, S. (2004). Regional (Di)Convergence. W: J.V. Henderson, J.-F Thisse (eds.), Handbook of Regional and Urban Economics. Amsterdam.
9.Monfort, P. (2008). Convergence of EU regions Measures and evolution, Directorate-General for Regional Policy Working paper, No 01/2008, Brussels: European Commission.
10.Monfort, P. (2009). Regional Convergence, Growth and Interpersonal Inequalities across EU, Report Working Paper of Directorate General Regional Policy European Commission, Brussels: European Commission.
11.OECD, (2001). The OECD Productivity Manual: A Guide to the Measurement of Industry – Level and Aggregate Productivity, International Productivity Monitor, Number 2, Spring, Paris.
12.Nordhaus, W.D.,, Samuelson, P.A. (2012). Ekonomia. Wyd. 19, Poznań: Rebis.
13.Sargent, T., Rodriguez, E. (2000). Labour or Total Factor Productivity: Do We Need to Choose? International Productivity Monitor, vol. 1/2000. Ottawa.
14.Smith, A. (2012). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.