Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZACHOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

Autorzy: Lidia Kłos
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rolnictwo obszary wiejskie środowisko naturalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (25-38)
Klasyfikacja JEL: R11 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska polityka rolno-środowiskowa uwzględnia główne założenia polityki europejskiej i globalnej dotyczącej ochrony środowiska. Cele strategiczne polityki rolno-środowiskowej biorą pod uwagę problem zmian klimatu i konieczność dostosowania praktyk rolniczych do potrzeb ochrony zasobów naturalnych obszarów wiejskich.Zadaniem artykułu jest przegląd instrumentów wspierających zachowanie zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich, w tym celu dokonano analizy dostępnych materiałów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Statystycznego oraz literatury z zakresu badanego przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dostarczanie dóbr publicznych przez rolnictwo w Unii Europejskiej, Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska, Komisja Europejska 23/2009.
2.Dyrektywa Rady z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, 91/676/EWG, DZ.U.UE L z 31 grudnia 1991r.
3.Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000r., ustalająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwana Ramową Dyrektywą Wodną, Dz.U. L 327, 22.12.2000, p.1.
4.EFA, 2013, Environmental Indicator Report 2013. Natural resources and human well-being in green economy, European Environmental Agency, Copenhagen, Denmark.
5.Faber, A., Borek, R., Borzęcka-Walker, M. (2012). Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2O) w polskim rolnictwie. W: J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (50), s. 9–38. Warszawa: , IERiGŻ-PIB..
6.Kokoszko, K. (2014). Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014–2020. Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne, nr 166, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
7.Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2015, Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988–2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZZE), Warszawa 2015.
8.Mickiewicz, A., Mickiewicz, B. (2015). Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, zeszyt 1, tom XVII.
9.Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC.
10.Ochrona środowiska 2015, GUS, Warszawa 2015.
11.Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (2014) red. I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar .
12.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020, ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacjebiblioteka/Informatory_MiNROL/PROW_2014-2020_projekt_MRiRW.pdf.
13.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 listopada 2007 r. w sprawie strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby (2006/2293(INI)) (COM(2006)0231) oraz ocena wpływu strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby (SEC(2006)0620).
14.Strategia Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://www.zmianyklimatu.pl/news,240,STRATEGIA-EUROPA-2020.html.
15.Strategia zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020, Załącznik do Uchwały nr 163 Rady Ministrów z 25 kwietnia 2012 r. (poz. 839), https://www.minrol.gov.pl.
16.Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013.
17.Zwierzęta gospodarskie 2014, GUS, Warszawa 2015.
18.http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_en.htm (02.04.2016).