Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
DEPRYWACJA MATERIALNA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE NA TLE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

Autorzy: Izabela Szamrej-Baran
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: deprywacja materialna ubóstwo i wykluczenie społeczne strategia Europa 2020
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (169-182)
Klasyfikacja JEL: I32 D19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule, za pomocą wybranych mierników, przedstawiono poziom deprywacji materialnej w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz nowych krajów członkowskich (NMS12). Ponadto przeanalizowano wpływ składu gospodarstwa domowego na zagrożenie ciężką deprywacją materialną, a także zbadano związek deprywacji materialnej z ubóstwem ekonomicznym. Wyniki wskazują, że w krajach UE występują różnice w sytuacji materialnej gospodarstw domowych tego samego typu nie tylko w ramach poszczególnych krajów, ale i pomiędzy tymi krajami. Wartykule wykorzystano metodę analizy wskaźnikowej, porównań i dedukcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Income poverty and material deprivation in European countries. Eurostat Population and social conditions, Methodologies and working papers. Eurostat, Luksemburg 2010, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5849337/KS-RA-10-030-EN.PDF/872d-605c-ec9a-4ecd-85cd-cae2b0dc5d4e.
2.Perek-Białas, J.(2013). Deprywacja materialna starszych gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 291, 293–304.
3.Praca badawcza pt. Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego końcowy raport metodologiczny zawierający wyniki prac I i II etapu (2014). Warszawa: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/dezagregacja-wskaznikow-europa-2020/.
4.Strateg http://strateg.stat.gov.pl .
5.Baza danych Eurostatu http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database.