Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Jadwiga Urban-Kozłowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Słowa kluczowe: polityka spójności podejście ukierunkowane terytorialnie wielopoziomowe zarządzanie fundusze strukturalne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (195-206)
Klasyfikacja JEL: K23 R58 K33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Komitet Regionów odgrywa aktywną rolę w kształtowaniu polityki spójności Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych rekomendacji Komitetu Regionów dla polityki spójności po 2020 r. W opinii Komitetu Regionów należy, po pierwsze, odejść od przyznawania funduszy strukturalnych w oparciu o podział państw członkowskich na regiony NUTS 2 na rzecz regionów funkcjonalnych. Po drugie, celowe wydaje się rozszerzenie analizy oddziaływania terytorialnego także na inne działania i strategie Unii Europejskiej. Po trzecie, konieczne jest doprecyzowanie sposobu stosowania wielopoziomowego zarządzania oraz zasady partnerstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barca, F. (2009). An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy. Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf.
2.Głąbicka, K., Grewiński, M. (2005). Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
3.Hübner, D. (2010). Wywiad z Prof. Danutą Hübner, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Dwumiesięcznik Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli, nr 1, 21–41.
4.Komisja Europejska (2010). Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
5.Komisja Europejska (2015). Territorial Agenda 2020 put in practice – Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach. Volume I – Synthesis Report. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020_practice_report.pdf.
6.Komitet Regionów (2014). Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie Karty wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie. Dz.U. C 174 z 7.6.2014, 1–4.
7.Komitet Regionów (2015a). The Future of Cohesion Policy – Report I. Pobrano z: http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Future-CP-Report-I-Final.pdf.
8.Komitet Regionów (2015b). The Future of Cohesion Policy – Report II. Pobrano z: http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Future_of_Cohesion_Policy_report_II.pdf.
9.Komitet Regionów (2012). Tworzenie europejskiej kultury wielopoziomowego sprawowania rządów: Biała księga Komitetu Regionów – działania następcze. OJ C 113, 18.4.2012, 62–72.
10.Komitet Regionów (2015c). Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020. OJ C 195, 12.6.2015, 30–35.
11.Komitet Regionów (2016a). Wizja terytorialna do 2050 r.: jaka będzie przyszłość?. OJ C 51, 10.2.2016, 8–13.
12.Komitet Regionów (2016b). Wskaźniki rozwoju terytorialnego – Wyjść poza PKB. OJ C 120, 5.4.2016, 16–21.
13.OECD (2002). Redefining territories: the functional regions. Paryż.
14.Redakcja (2010), Zarządzanie wielopoziomowe: od koncepcji do konkretnego zastosowania. Dwumiesięcznik Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli, nr 1, 7–13.