Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ZNACZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PLANOWANIU PROJEKTÓW PUBLICZNYCH

Autorzy: Henryk Brandenburg
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: projekty publiczne ryzyko projektów publicznych
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (219-234)
Klasyfikacja JEL: H43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasadniczo, ryzyko przez inwestora rozumiane jest jako znaczne przekroczenie kosztów i czasu realizacji projektu, nigdy zaś jako odchylenia wpływające korzystnie na realizację projektu. W miastach planowanych i realizowanych jest jednocześnie wiele projektów, co przy ograniczonych zasobach finansowych zmusza do nadania odpowiednich priorytetów poszczególnym projektom i opóźnienia realizacji projektów uznanych za mniej istotne. Złe oszacowanie kosztów projektu w fazie planowania, a w konsekwencji zablokowanie środków finansowych na jego realizację, uniemożliwia przeznaczenie ich na realizację innych projektów. W artykule, po krótkim wprowadzeniu w problematykę projektowania i ryzyka projektów publicznych, przedstawiono przykłady wpływu przeszacowania planowanych kosztów projektu na możliwości inwestycyjne gmin oraz propozycje rozwiązań, które zdaniem samorządowców mogą wpływać na koszt planowanych inwestycji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AFNOR: Management de projets. Principes et pratique (1994). Pais :Les éditions d’AFNOR.
2.Behrens, W., Hawranek, P.M. (1991). Manual for the preparation of industrial feasibility studies. Newly revised and expanded edition. Vienna: UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION.
3.Bradley, K. (2006). Podstawy metodyki PRINCE 2. Warszawa: Centrum rozwiązań managerskich S.A.
4.Brandenburg, H. (1998). Projekt przemysłowy, przedsiębiorstwa, rozwoju lokalnego. Różnice i cechy wspólne. Materiały konferencyjne. Konferencja Naukowa „Nowoczesność przemysłu i usług w regionie”. TNOiK, PAN Oddz. w Katowicach, AE w Katowicach, Politechnika Śląska. Ustroń, październik 1998
5.Brandenburg, H. (2011). Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi. Wydanie III uzupełnione. Katowice: Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Dictionnaire de management de projet (2010). Paris: Edition AFNOR.
7.Giard, V., Midler, Ch. (1993). Pilotages de Projets et Entreprises. Paris: Editions Gestion – Economica
8.Hołdyk, E. (1998). Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi”. Łódź: Politechnika Łódzka.
9.ISO 31000: 2012 Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne (2012). Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
10.Kosieradzki, W. (2000). Korzyści z metodyki project management w administracji państwowej. Konferencja Project management, Profesjonalizm. Jelenia Góra: Stowarzyszenie Project Management Polska.
11.Magdoń, M. (2011). Problem oceny efektywności lokalnych projektów rozwojowych. W: H. Brandenburg (red.), Studia Ekonomiczne „Zarządzanie projektami lokalnymi – przykłady realizacji”. Zeszyt Naukowy nr 75. Katowice: Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
12.Marcinek, K. (2001). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Katowice: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
13.Noisette, P. Vallerugo, F. (1996). Le marketing des villes. Paris: Les éditions d’organisation.
14.Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.
15.Pritchard, C.L. (2002). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: WIG – PRESS.
16.The standard for Program Management (2003). Pennsylvania: Project Management Institute.
17.Ustawa z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Brzmienie od 22 grudnia 2015 r. Dz.U. z 2015 poz. 2164
18.Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)
19.https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowa_Federacja_Inżynierów_Konsultantów