Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ZMIANY ILOŚCIOWE W SEKTORZE OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI – EFEKT DEREGULACJI CZY DEKONIUNKTURY?

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości deregulacja dekoniunktura gospodarcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (283-298)
Klasyfikacja JEL: C21 C43 R21 R31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zmian na rynku nieruchomości, z uwagi na aktywność podmiotów obsługujących ten rynek. Analizie poddano liczbę podmiotów zarejestrowanych oraz zatrudnionych w systemie REGON w sekcji L PKD 2007. Dla tak określonego zbioru danych analizowano strukturę, współzależność i dynamikę liczby podmiotów, liczby zatrudnionych w sekcji obsługi nieruchomości. W badaniu pozytywnie zweryfikowano hipotezę o wzroście liczby podmiotów obsługujących rynek nieruchomości w efekcie deregulacji zawodów, mimo niekorzystnej koniunktury na tym rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryx, M. (red.) (2007). Wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
2.Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Pobrano z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036.
3.Foryś, I. (red.) (2009). Obrót nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
4.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Główka, G. (2010). Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Jaworski, J. (2010). Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885.
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. 2008 nr 31 poz. 189).
9.Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z zm.).
10.https://bip.ms.gov.pl/pl/projekty–aktow–prawnych/pozostale/download,1946,1.html (04.06.2016).