Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA ROLNE JAKO STYMULATORY ROZWOJU LOKALNEGO I WSPÓLNOT LOKALNYCH

Autorzy: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: ekologiczne gospodarstwa rolne rozwój lokalny działania prorozwojowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (335-344)
Klasyfikacja JEL: R10 Q10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było zaprezentowanie relacji występujących między rolnikami prowadzącymi ekologiczne gospodarstw rolne (egr) a mieszkańcami regionu i przedstawicielami władz terenowych, a także podkreślenie wagi jaką pełnią egr w rozwoju gospodarczym i społecznym danego miejsca. Do badań wybrano województwo zachodniopomorskie, w którym na koniec 2014 roku zarejestrowanych było 3526 egr. Do badań zakwalifikowało się ostatecznie 2098 gospodarstw. Za pomocą ankiet rozesłanych do rolników zebrano materiał, który posłużył za źródło danych do prezentowanych w pracy treści.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jasiński, J. (red.) (2013). Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego – analiza wybranych przypadków. Warszawa: IRWiR PAN.
2.Kłodziński, M. (2006). Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3), nr 52, 9–22.
3.Kondratowicz-Pozorska, J. (2013). Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce. Szczecin: PTE o/Szczecin.
4.Kożuch, A. (2011). Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. Pobrano z: www.isp.uj.edu.pl.
5.Preambuła do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
6.Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014. Pobrano z: http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/rzesień/2015/rzesień.
7.Van der Ploeg, J., Yingzhong, J., Schneider-Rudnicki, S. (2012). Rural development through the construction of new, nested markets: comparative perspectives from China, Brazil and the European Union. Journal of Peasant Studies (1), nr 39, 133–173.