Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ROLA FUNDUSZY I PROGRAMÓW UE W POPRAWIE JAKOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Autorzy: Teresa Miś
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: kapitał społeczny fundusze UE instytucje rozwój regiony obszary wiejskie lokalne grupy działania
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (345-354)
Klasyfikacja JEL: O43 Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę oceny roli funduszy i programów UE w poprawie jakości kapitału społecznego. Dane empiryczne pochodziły z badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 roku, podmioty do badań zostały dobrane według założeń przyjętych w metodyce projektu finansowanego ze środków UE (Program Współpracy Transgranicznej Polska–Słowacja 2007–2013). Kapitał społeczny stanowi kluczową determinantę konkurencyjności regionów i obszarów wiejskich. Zasadniczo województwa Polski południowo-wschodniej, w których występują największe problemy rozwojowe, można uznać za teren, gdzie społeczność lokalna potrafi się zmobilizować i połączyć siły dla budowania kapitału społecznego, czego potwierdzeniem są dwa obliczone wskaźniki absorpcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol, R. (2008). Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej. W: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2.Buchholz, R.A., Rosenthal, S.B. (2004). Stakeholder theory and public Policy: How goverments matter. Journal of Business Ethic, No 51, 143–153.
3.Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Raport, RMS.
5.Davidsson, P., Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs Journal of Business Venturing, nr 18(3), 301–331.
6.Fiedor, B. (2007). Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu. W: M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania. Warszawa: PWN.
7.Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
8.Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, Vol. 22, No. 1, 7–20.
9.Kryk, B. (2008). Konkurencyjność gospodarki a fundusze unijne na rozwój kapitału ludzkiego w Polsce. W: S. Pangsy-Kania, K. Piech (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji.
10.Moroń, D. (red.) (2012). Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
11.Newton, K. (2001). Trust, social capital, civil society and democracy. International Political Science Revier, vol. 22. No. 2, 201–212.
12.Poskrobko, B. (2008). Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Optimum – Studia Ekonomiczne, nr4(40), 93–108.
13.Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: the collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster.
14.Singh, K. (2009). Rural development. Principles, Policies and Management, SAGE Publications, India Pvt. Ltd., Third Edition.
15.Stiglitz, J.E. (2010). Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej. Warszawa: PTE.
16.Zajda, K., Kretek-Kamińska, A. (2014). Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
17.Zawalińska, K. (2009). Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Wrszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.