Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM A WYMIANA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: podmioty z kapitałem zagranicznym handel zagraniczny województwo zachodniopomorskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (355-368)
Klasyfikacja JEL: F41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest identyfikacja zaangażowania podmiotów z kapitałem zagranicznym (pkz) w obroty zagraniczne oraz ich roli w rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Rozważania podzielono na trzy części. Pierwszą poświęcono analizie liczby pkz realizujących eksport i import według klas wielkości podmiotów oraz wybranych sekcji PKD, drugą – przedstawieniu tendencji w wartości i dynamice obrotów badanej zbiorowości oraz ich strukturze według wyżej wymienionych kryteriów, trzecią zaś – roli pkz w rozwoju wymiany zagranicznej WZ. Badania dowiodły, że aktywność pkz w eksporcie i imporcie rosła, ale w poszczególnych klasach wielkości podmiotów i sekcjach PKD kształtowała się różnie. Jednak ich wpływ na rozwój handlu zagranicznego WZ jest trudny do przecenienia, mimo wręcz symbolicznego udziału w ogólnej liczbie jednostek gospodarczych województwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, Ł. (2015). Wpływ fragmentaryzacji produkcji na polski handel zagraniczny maszynami i urządzeniami, Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012–2014. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury.
2.Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów. (2010–2015). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką.
3.Chojna, J. (2010). Firmy z kapitałem zagranicznym w eksporcie usług. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce, XX raport jubileuszowy. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury.
4.Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym. (2005–2015). Warszawa: GUS .
5.Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
6.Nakonieczna-Kisiel, H. (2011). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w województwie zachodniopomorskim. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12.
7.Nakonieczna-Kisiel, H. (2015). Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 857, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, t. 3.
8.Świerkowski, J. (red.) (2011). Strategia przyciągania i utrzymania BIZ dla województwa łódzkiego. Pobrano z: www.strategia_sec.pdf