Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
WYCENA ŚWIADCZEŃ EKOSYSTEMÓW MIEJSKICH JAKO ELEMENT PROSPEKTYWNEJ OCENY NAStĘPSTW PROCESÓW REWITALIZACJI

Autorzy: Anna Bernaciak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: rewitalizacja świadczenia ekosystemów wycena ocena prospektywna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (11-20)
Klasyfikacja JEL: Q57 R14 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Specyfika procesu odnowy przestrzeni miejskiej, połączonej z szerokim spektrum interwencji społeczno-ekonomicznej, umożliwia wykorzystanie co najmniej kilku metod wyceny świadczeń ekosystemów i w efekcie włączenia ich wyników w analizę następstw tych procesów dokonywaną ex-ante. W artykule przedstawiono wybrane metody ekonomicznej wyceny świadczeń ekosystemów miejskich. Umożliwiło to postulowanie o adaptację zagadnienia świadczeń w ocenie prospektywnej następstw procesów rewitalizacji terenów miejskich oraz podejmowanie działań w celu monitorowania zmian ich wartości w czasie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartczak, A. (2009). Metoda kosztu podróży (TCM). W: Wartość nierynkowa korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w badaniach ekonomicznych. Warszawa: Poliforex, 12–26.
2.Bernaciak, A. (2011). Świadczenia ekosystemów jako podstawa określania wartości środowiska przyrodniczego na potrzeby planowania przestrzennego. W: Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, red. W. Gulczyński, Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 9–24.
3.Bernaciak, A. (2015). Portret społeczny – narzędzie diagnostyczne na potrzeby tworzenia programu rewitalizacji. W: Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, red. I. Kłóska, Bielsko-Biała, 165–186.
4.Cieszewska, A., Adamczyk, J. (2014). Problems of mapping provisioning and recreation ecosystem services in metropolitan areas. Ekonomia i Środowisko, 4 (51), 161–171.
5.De Groot, R.S., Alkemade, R., Braat, L., Hein, L., Willemen, L. (2010). Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecological Complexity, 7 (3), 260–272.
6.Geneletti, D. (2012). Integrating Ecosystem Services in Land Use Planning: Concepts ad Applications. Working Papers, 54, Center for International Development at Harvard University.
7.Jakubowski, K. (2013). System terenów zieleni kanwą ekologicznego rozwoju miasta. Przyrodnicza jakość projektowania na przykładzie London Wetland Centre. Przestrzeń i Forma, 19, 249–262.
8.Jeleński, T. (2012). Usługi miejskich ekosystemów: relacje z formą urbanistyczną. Architektura Czasopismo Techniczne, 1-A/1, 337–343.
9.Kowalczyk, M., Sadura, P. (2014). Ecosystem services in spatial planning. Europa XXI, 27, 5–18.
10.Mascarenhas, A., Ramos, T.B., Haase, D., Santos, R. (2015). Ecosystem services in spatial planning and strategic environmental assessment – A European and Portuguese profile. Land Use Policy, 48, 158–169.
11.Palicki, S. (2013). Metody prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich. Warszawa: Texter.
12.Raszka, B., Hełdak, M. (2013). Świadczenia ekosystemów w polityce przestrzennej gmin powiatu wrocławskiego. Wrocław.
13.Szumacher, I., Pabjanek, P. (2014). The use od land cover data in ecosystem servicess assessment. Ekonomia i Środowisko, 4 (51), 172–177.
14.Śleszyński, J. (2006). Metody wyceny środowiska przyrodniczego. Ekonomia i Środowisko, 1 (29), 34–49.
15.Zachariasz, A. (2014). Parki, tereny zieleni i krajobraz w świetle nowych koncepcji kształtowania struktury i formy miasta. Architektura. Czasopismo Techniczne, 2-A, 327–359.
16.Zydroń, A., Kayzer, D. (2015). Podnoszenie świadomości społeczeństwa o nowych metodach wyceny wartości przyrody – Willigness to Pay oraz Willigness to Accept na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
17.Żylicz, T. (2008). Globalne Wyzwania Ekologiczne w Polsce. Przyszłość. Świat–Europa– Polska, 2, 8–22.
18.Żylicz, T. (2010). Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników światowych. Ekonomia i Środowisko, 1 (37), 31–45.