Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 50.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
2. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
3. Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
4. INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI DLA MAŁYCH OBSZARÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
5. Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
6. Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
7. Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
8. Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
9. WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA KONDYCJĘ I WYCENĘ SPÓŁEK DEWELOPERSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
10. WYCENA ŚWIADCZEŃ EKOSYSTEMÓW MIEJSKICH JAKO ELEMENT PROSPEKTYWNEJ OCENY NAStĘPSTW PROCESÓW REWITALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
11. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
12. Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
13. Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
14. Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
15. Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
16. Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
17. Analiza zasad wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele dróg publicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
18. Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
19. What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
20. Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
21. Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
22. Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Przejdź
23. Business Valuation – Practice of domestic WSE members in 2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
24. Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
25. Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
26. Sensitivity of the near - to - maturity European options: compari-son of the Carr - Madan approach with a new method based on the Fourier transform
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
27. Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
28. Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
29. Dylematy szacowania kosztu kapitału
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
30. Wartość firmy w polityce bilansowej przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
31. Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo – analiza założeń
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
32. Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie środków trwałych w regulacjach MSR nr 16 oraz MSS F nr 13
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
33. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie roślinnych aktywów biologicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
34. Kształtowanie się cen opcji na indeks WIG 20 w świetle teorii wyceny arbitrażowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
35. Dyskonto z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie – prawda czy mit
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
36. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
37. Wycena spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. Wybrane zagadnienia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
38. Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
39. Wycena przedsiębiorstw współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wybrane problemy)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
40. Nadwyżkowe saldo gotówki jako składnik aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa – kwestie metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
41. Wartość rynkowa nieruchomości w procesie wyceny przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
42. Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
43. Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich. Nadmierny optymizm
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
44. W poszukiwaniu wartości „Personal Goodwill”
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
45. Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
46. Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości – podejście ekonometryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
47. Percepcja wartości własnego kapitału ludzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
48. Określanie wartości nieruchomości
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
49. Rynek nieruchomości w świetle pentagonu źródeł sił sprawczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
50. Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
Strona