Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej

Autorzy: Arnold Bernaciak
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: bioróżnorodność drzewa świadczenia ekosystemów inwentaryzacja wycena
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (11-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polityka ekologiczna UE sformułowana w Strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz Siódmym programie działań środowiskach wskazuje na konieczność identyfikacji i wyceny ekosystemów oraz ich świadczeń. Brak obowiązków prawnych w tym zakresie powoduje woluntarystyczny charakter potencjalnych działań w tej dziedzinie. Jednostkami, które mogą podjąć wyzwania stawiane przez politykę, są samorządy lokalne. Prezentowany przykład działań podjętych przez gminę Kórnik ukazuje możliwości realizacji postulatów polityki ekologicznej przez władze samorządowe kierujące się potrzebą wiedzy o lokalnym środowisku przyrodniczym i podnoszeniem jakości życia mieszkańców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (L 354/171).
2.Donovan G.H., Butry D.T., Trees in the City: Valuing Street Trees in Portland, Oregon, „Landscape and Urban Planning” 2010, no. 94.
3.Farber S., Costanza R., Wilson M.A., Economic and Ecological Concepts for Valuing Ecosystem Services, „Journal of Ecological Economics” 2002, no. 41.
4.Fisher B., Turner R.K., Morling P., Defining and Classifying Ecosystem Services, „Ecological Economics” 2009, no. 63.
5.Giergiczny M., Kronenberg J., Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi, w: Zrównoważony rozwój – zastosowania, t. III, red. T. Bergier, J. Kronenberg, Fundacja Sendzimira, Kraków 2012.
6.http://www.americanforests.org/discover-forests/tree-facts.
7.http://www.mortonarb.org/trees-plants/benefits-trees/helping-our-environment.
8.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (*COM/
9.Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.
10.McPherson E.G., Benefits of Trees, Watershed, Energy and Air, „Arborist News” 2004, no. 13.
11.Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich, red. H.B. Szczepanowska, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2009.
12.Nowak D.J., Crane D.E., Dwyer J.F., Compensatory Value of Urban Trees in the United States, „Journal of Arboriculture” 2002, no. 28.
13.Peper P.J., McPherson E.G., Simson J.R., Gardner S.L., Vargas K.E., Xiao Q., New York – Municipal Forest Resource Analysis, University of California, Center for Urban Forest, Davis 2007.
14.Szczepanowska H.B., Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych, „Człowiek i Środowisko” 2007, nr 31.