Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
WYNAGRODZENIA JAKO KOSZTY PARKÓW NARODOWYCH

Autorzy: Wojciech Zbaraszewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: park narodowy plan finansowy koszty wynagrodzenia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (145-156)
Klasyfikacja JEL: H41 H83 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Parki narodowe uznawane są za najważniejszą formę ochrony przyrody. W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które obejmują ok. 1% powierzchni kraju. Oprócz realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona różnorodności biologicznej, parki pełnią liczne funkcje, m.in. edukacyjną, turystyczną, rekreacyjną oraz naukową. W artykule poddano ocenie plany finansowe parków narodowych za lata 2012–2014, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń jako kosztów funkcjonowania tej formy ochrony przyrody. Scharakteryzowano również czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń w analizowanym okresie i okoliczności sprzyjające wzrostowi wynagrodzeń w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eurostat. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (5.04.2016).
2.GUS (2013). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Warszawa: GUS.
3.GUS (2015). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa: GUS.
4.Kamiński, W. (2013). Dyrektorzy dostają, a na parki nie ma. Gazeta Polska Codzienna, 441, 5.
5.Kraczyńska, H. (2011). Wielka bieda w parkach narodowych. Gazeta Krakowska, 107, 3.
6.Leśnictwo (2015). Warszawa: GUS.
7.NIK (2013). Wystąpienie pokontrolne z 23.07.2013, KSI-4101-01-01/2013.
8.NIK (2014). Funkcjonowanie parków narodowych, 3.04.2014, KSI-4101-01-00/2013.
9.Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Parków Narodowych zawarty 13.02.2013.
10.Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt S 4/15 z 28.04.2015.
11.Ustawa z 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1144 z późn. zm.
12.Ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 627 z późn. zm.
13.Ustawa z 23 grudnia 1999 o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 966 z późn. zm.
14.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1502 z późn. zm.
15.Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.