Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego

Autorzy: Anna Bernaciak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: miasto strefa przejściowa kontinuum miejsko-wiejskie spójność rozwój zrównoważony
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (137-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto kwestię funkcjonowania i przekształceń strefy kontinuum miejskowiejskiego w przestrzeni aglomeracji. Zaprezentowane ramy teoretyczne zagadnienia rozszerzono o problemy podziałów administracyjnych i braku spójności zarządzania przestrzenią na przedmiotowych obszarach. Analizie poddano aktualne funkcjonowanie stref kontinuum oraz dokumenty planistyczne określające sposób ich dalszego kształtowania. Całość zagadnienia rozpatrywano w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bański J., Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, w: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, red. A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
2.Domański R., Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
3.Hildebrand F., Designing the City. Towards a More Sustainable Urban Form, Routledge, New York 2005.
4.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
5.Kowalewski A.T., Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka” 2005, nr 1.
6.Laconte P., Towards Sustainability in European Cities Contrasts between the Overall Effects of European Union Policies and Achievements at the Level of Individual Cities, „ISOCARP Review” 2012, no. 8.
7.Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo UAM, Poznań 2010.
8.Projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.
9.xsp?nr=2107.
10.Riddell R., Sustainable Urban Planning, Blackwell Publishing Ltd, Oxford 2004.
11.Siemiński J.L., Kontinuum miejsko-wiejskie i niektóre jego problemy infrastrukturalne, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2010, nr 2.
12.Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce. Problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG, Warszawa 2009.
13.Smętkowski M., Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2001, nr 4 (7).
14.Śleszyński P., Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” 2013, nr 252.
15.United Nations Human Settlements Programme, Urban Indicators Guidelines. Monitoring the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals, 2004, http://ww2.
16.unhabitat.org/programmes/guo/documents/urban_indicators_guidelines.pdf.
17.Ustawa z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2012 r.,poz. 647 ze zm.).