Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski

Autorzy: Paweł Szumigała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: kody przestrzenne rozwój zrównoważony wielkopolska krajobraz
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (219-232)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę opracowania i klasyfikacji historycznych kodów przestrzennych na przykładach wybranych gmin wielkopolski. Kody te zastosowano w badaniach rozwoju gmin w aspektach historyczno-kulturowym i planistyczno-krajobrazowym. Przeprowadzona analiza historyczno-przestrzenna obejmowała okres od końca XIX w., a analiza statystyczna lata 2000–2014. Do oceny całościowej zastosowano metody porównawcze. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie rozwoju oraz zagrożenia w aspektach kulturowych i przestrzenno-krajobrazowych związanych z dynamiką planowania przestrzennego w gminach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D., Powierzchnia ziemi, w: Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
2.Dominiczak J., Miasto Dialogiczne – cykl 12 esejów opublikowanych w miesięczniku „Architektura-Murator” (10.2002–9.2003).
3.Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania formy i konsekwencje, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
4.Parysek J.J., (1997) Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU z 2003 r., nr 164, poz. 1588).
6.Szumigała P., Współczynniki urbanistyczne a gospodarka przestrzenna na obszarach podmiejskich na przykładzie miasta Luboń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 339.
7.Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2003 r., nr 80, poz. 717).