Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Obciążenie nieruchomości skarbowych I samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki

Autorzy: Katarzyna Anna Dadańska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nieruchomości Skarb Państwa jednostki samorządu terytorialnego ograniczone prawa rzeczowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (53-66)
Klasyfikacja JEL: K11 K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę dotyczącą obciążania nieruchomości skarbowych i samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności w kontekście dopuszczalności nieodpłatnego obciążania nieruchomości publicznych ograniczonymi prawami rzeczowymi. Artykuł 13 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) przewiduje bowiem, iż z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw nieruchomości publiczne mogą być przedmiotem obrotu, zaś jedną z form obrotu tymi nieruchomościami jest ich obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi. Z drugiej strony art. 14 ust. 2 tej ustawy przewiduje, iż nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz JST ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomości stanowiące własność JST mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych JST ograniczonymi prawami rzeczowymi. Na tle tych przepisów pojawia się więc pytanie o ich wzajemną relację, w szczególności o to, czy art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na zasadzie wyłączności określa w sposób zamknięty wszystkie sytuacje, kiedy dopuszczalne będzie obciążenie nieodpłatne ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Skarbu Państwa (JST), czy też przepis ten dotyczy tylko pewnego określonego w nim obszaru, a zatem nie wyklucza możliwości obciążania nieodpłatnie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości skarbowych (samorządowych) na rzecz innych podmiotów, tym bardziej że powołana ustawa przewiduje inne formy nieodpłatnego dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST, chociażby w postaci umowy darowizny czy użyczenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek, G., Matusik, G. (2012). W: S. Kalus (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa: LexisNexis.
2.Bieranowski, A. (2013), Wynagrodzenie za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych do korzystania (substancji). W: M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi (s. 189–214). Warszawa: LexisNexis.
3.Bończyk-Kucharczyk, E. (2014). Komentarz do art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami. LEX.
4.Breyer, S. (1968). Glosa do wyroku SN z dnia 9 września 1966 r., I CR/51/66. Nowe Prawo, 2, 1538–1543.
5.Burian, B. (2008). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
6.Dadańska, K.A. (2012a) Prawo rzeczowe. Warszawa; C.H. Beck.
7.Dadańska, K.A. (2012b). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. T. 2. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Doliwa, A. (2004). Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.
9.Drozd, E. (1990). Numerus clausus prawa rzeczowych. W: S. Sołtysinski (red.), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego (s. 257–269). Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
10.Gołębiowski, K. (2016). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
11.Gniewek, E. (2007a). Kształtowanie treści stosunków prawnorzeczowych – zakres swobody umów. Studia Prawa Prywatnego, 2, 23–28.
12.Gniewek, E. (2007b). W: E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. T. 4. Warszawa: C.H. Beck.
13.Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2003). Prawo rzeczowe. Warszawa: LexisNexis.
14.Klein, A. (1976). Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
15.Kuniewicz, Z. (2013). Pojęcie obciążenia nieruchomości w polskim prawie cywilnym. W: M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi (s. 179–187). Warszawa: LexisNexis.
16.Machnikowski, P. (2007). W: T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego. T. 3. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.
17.Matusik, G. (2013). Podmioty uprawnione do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie stosunków cywilnoprawnych w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rejent, 2, 69–97.
18.Niewiadomski, A. (2015). Komentarz do art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami. LEX.
19.Padrak, R. (2010). Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i skarbu państwa. Wrocław: Presscom.
20.Radwański, Z. (2002). W: Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego. T. 2. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
21.Rakoczy, B. (2014). Problematyka wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminy na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Samorząd Terytorialny, 6, 27–33.
22.Rudnicki, S., Rudnicki, G. (2008). Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa: LexisNexis.
23.Sołtysiński, S. (1985). Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych. W: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga Pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego (s. 301–330). Warszawa: PWN.
24.Stelmachowski, A. (2003). W: T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego. T. 3. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.
25.Tułodziecki, A. (2011). W: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
26.Wąsiewicz, A. (1977). W: System prawa cywilnego. T. 2. Warszawa, Wrocław: Zakład Narodowy im Ossolińskich.
27.Ziemian, B. (2003). Prawo rzeczowe. Kraków: Zakamycze.
28.Ziemianin, B., Dadańska, K. (2012). Prawo rzeczowe. Warszawa: Wolters Kluwer.