Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Rola środowiskowych uwarunkowań gospodarowania nieruchomościami w miastach uzdrowiskowych na przykładzie Kołobrzegu

Autorzy: Agnieszka Czajka
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: środowisko przyroda uwarunkowania środowiskowe gospodarowanie nieruchomościamI
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (203-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie środowiskowych uwarunkowań gospodarowania nieruchomościami w miastach uzdrowiskowych. Posłużono się przykładem Kołobrzegu,które jest jednym z 45 uzdrowisk w Polsce. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia ochrony środowiska i jej roli w gospodarce nieruchomościami w mieście uzdrowiskowym. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę celów strategicznych w obszarze gospodarowania nieruchomościami, ochrony środowiska oraz walorów przyrodniczych na podstawie programów rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i strategii miasta Kołobrzeg. Część empiryczna poświęcona została zagadnieniom z zakresu uwarunkowań środowiskowych, ekonomicznych i prawnych gospodarowania nieruchomościami na terenach objętych formami ochrony środowiska oraz formami ochrony przyrody. Przeprowadzono badania środowiskowych uwarunkowań gospodarowania nieruchomościami w Kołobrzegu. Analizie zostały poddano cenne przyrodniczo tereny znajdujące się na terenie miasta, które mogą wpływać na rozwój turystyczny oraz uzdrowiskowy. Szczególną uwagę zwrócono na obszary i obiekty prawnie chronione oraz ograniczenia w gospodarce nieruchomościami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cymerman, R. (red). (2000). Wycena nieruchomości a ochrona środowiska. Olsztyn: Educaterra.
2.Janiszewska, A. Pobrane z: http://www.sse.geo.uni.lodz.pl/uploads/space9/janiszewska.pdf (1.05.2016).
3.Łuszczyk, M. (2010). Spowolnienie wykorzystania zasobów wyzwaniem współczesnej gospodarki. Pobrane z: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/34.pdf (1.05.2016).
4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Kołobrzeg „5 Trzebiatowska”, uchwała nr XXV/346/08 Rady Miasta Kołobrzeg z 24.10.2008.
5.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód, uchwała nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z 18.02.2008.
6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód”, uchwała nr VIII/105/11 Rady Miasta Kołobrzeg z 28.06.2011.
7.Mieszkowska, K. (2010). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
8.Nowak, M.J., Skotarczak, T. (2012). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.
9.Parysek, J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
10.Radziejowski, J. (2011). Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Warszawa: Wszechnica Polska.
11.Rodak, A. (2010). Program ochrony środowiska dla powiatu kołobrzeskiego na lata 2010– 2013 z perspektywą na lata 2014–2017. Poznań: Eko-Projekt.
12.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, uchwała nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z 12.06.2013.
13.Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
14.Ustawa z 21.04.2001 – Prawo ochrony środowiska. tj. Dz.U. 2016, poz. 266.
15.Ustawa z 16.04.2004 o ochronie przyrody. t.j. Dz.U. 2016, poz. 422.
16.Ustawa z 28.07.2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. tj. Dz.U. 2015, poz. 1844.
17.Źróbek, S., Źróbek, R., Kuryj, J. (2010). Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Katowice: Gall.