Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „ogrodnik” w Sianowie

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Szymon Wojciech Machała
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zużycie wody gospodarstwa domowe mieszkaniowe zasoby spółdzielcze
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (241-254)
Klasyfikacja JEL: Q25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeanalizowano zużycie zimnej wody przez gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogrodnik" w Sianowie. Badanie dotyczyło zarówno zużycia indywidualnego w poszczególnych lokalach (odczyty wodomierzy indywidualnych), jak i odczytów wodomierzy głównych. Wskazano na silny związek ilości zużytej zimnej wody z liczbą mieszańców, jak również rosnącą ceną wody. Analizy poprzedzono badaniem zużycia zimnej wody w Polsce oraz w wojewdztwie zachodniopomorskim, wskazując na stały spadek zużycia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batóg, B., Foryś, I. (2009a). Prognozowanie zużycia ciepłej i zimnej wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 15, 21–31.
2.Batóg, B., Foryś, I. (2009b). Prognozowanie zużycia wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych. W: J. Pociecha (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (s. 295–305). Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
3.Dmitroca-Wilkos, S. (2014). Koszty utrzymania mienia spółdzielni. Administrator, 4, 18–22.
4.Gorczyca, M. (2014). Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych. Administrator, 4, 26–28.
5.Kuczyński, W., Żuchowicki, W. (2010). Ocena aktualnej sytuacji w zaopatrzeniu w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie. Rocznik Ochrona Środowiska, 12, 419–465.
6.Sawicka-Siarkiewicz, H., Gmitrzuk, N. (2010). Kształtowanie się jednostkowych wskaźników zużycia wody na terenach osiedli w grupach miast o liczbie mieszkańców od 50 001 do 500 000. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 45, 63–82. DOI: 10.7862/rb.2014.22.
7.Tuz, P. (2008). Pulsujące wodomierze. Magazyn Instalatora, 2 (114), 44–45.
8.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie terytorialnym. t.j. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
9.Ustawa z 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. t.j. Dz.U. 2015, poz. 139.
10.www.cenywody.pl (22.06.2016).
11.www.gwik_sianow.bipfirma.pl (31.05.2016).
12.www.wfos.szczecin.pl/bieżące–wydarzenia/1044–modernizacja–systemu–gospodarki–sciekowej–w-sianowie.html (20.06.2016).
13.www.wskaznikizrp.stat.gov.pl (31.05.2016).