Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Rynek nieruchomości w otoczeniu niskich stóp procentowych w Polsce w latach 2004–2014

Autorzy: Grzegorz Gurbin
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości stopy procentowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (269-280)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wpływu zmian poziomu stóp procentowych na rozwój rynku nieruchomości w Polsce na przestrzeni lat 2004-2014,zarówno w aspekcie zmiany liczby, jak i zmiany w wartościach przeprowadzanych transakcji w poszczególnych latach. Analiza danych wykazała występowanie silnych zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. Do oceny siły oraz kierunku współzależności stopy procentowej z takimi zmiennymi, jak liczba i wartość transakcji na rynku nieruchomości w Polsce, przyjęto współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Autor artykułu przeprowadził analizę na podstawie danych pozyskanych z raportów GUS dotyczących obrotu nieruchomościami w Polsce za lata 2004-2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begg, D. (2007). Makroekonomia. Warszawa: PWE.
2.Bełej, M., Cellmer, R. (2014). The Effect of Macroeconomics Factors on Changes in Real Estate Prices – Response and Interaction. Acta Scientarium Polonorum, Seria: Oeconomia, 13 (2), 5–16.
3.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
4.Czerkas, K. (2010). Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce, czynniki ryzyka i modele transakcji. Warszawa: PWN.
5.Doszyń M. (2013). Skłonności w ekonomii ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
6.Flisek, A. (red.). (2015). Kodeks cywilny. Warszawa: C.H. Beck.
7.http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5492/4/12/1/obrot_nieruchomosciami_w_2014.pdf (12.06.2016).
8.Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
9.Kucharska-Stasiak, E. (2000). Nieruchomość a rynek. Warszawa: PWN.
10.Mayo, H.B. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: K.E. Liber.
11.Reilly, F.K., Brown, K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Warszawa: PWE.
12.Ustawa z 29.08.1997 o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. nr 140, poz. 938.
13.Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2002). Metody statystyczne zadania i sprawdziany. Warszawa: PWE.