Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych

Autorzy: Hubert Kryszk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Krystyna Kurowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: nieruchomość rolna dzierżawa gruntów rolnych zasób Agencji Nieruchomości Rolnych czynsz dzierżawny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (385-396)
Klasyfikacja JEL: G38 Q11 Q15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej można było zaobserwować zjawisko wzmożonego zainteresowania nabywaniem nieruchomości rolnych. W odniesieniu do znacznejczęści gruntów rolnych pozostających w Zasobie Skarbu Państwa dzierżawa funkcjonuje jako forma rozdysponowania tych gruntów. 1 maja 2016 roku skończył się okres przejściowy w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zostały przygotowane i wprowadzone w życie nowe regulacje prawne mające na celu uniemożliwienie nabywania ziemi przez osoby niebędące obywatelami polskimi. Zgodnie z aktualnym prawem dzierżawa ma stanowić główną formę rozdysponowania gruntów pozostających w Zasobie Skarbu Państwa. W ramach artykułu podjęto próbę identyfikacji czynników mających wpływ na wielkość uzyskiwanego czynszu dzierżawnego. Analizą objęto okres od 1992 do 2016 roku (pierwsze półrocze). Celem prowadzonych badań jest określenie tendencji w gospodarowaniu nieruchomościami pozostającymi w Zasobie Skarbu Państwa, w tym głównie w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych w aspekcie nowych uwarunkowań prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jarka, S. (2008). Szanse i zagrożenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95 (1), 134–141.
2.Jarka, S. (2010). Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, 47–53.
3.Król, M.A. (2012). Niesformalizowana dzierżawa gruntów rolnych w Polsce – ramy prawne i skutki praktyczne. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
4.Kurdyś-Kujawska, A., Oleńczuk-Paszel, A. (2013). Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (28), 151–159.
5.Lichorowicz, A. (2010). Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce (na podstawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej). Przegląd Prawa Rolnego, 2 (7), 63–78.
6.Majchrzak, A. (2012). Dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa w świetle nowych regulacji prawnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (24), 159–166.
7.Marks-Bielska, R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju. Olsztyn: Wyd. UW-M.
8.Ostrowski, L. (1999). Międzysąsiedzkie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce w latach 1991–1997. W: W. Ziętara (red.), Dzierżawa ziemi jako czynnik przemian struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
9.Suchoń, A. (2006). Dzierżawa gruntów rolnych w obcych systemach prawnych – wybrane zagadnienia. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXVII, 203–214.
10.Tańska-Hus, B. (2008). Dynamika rozwoju oraz zasięg dzierżawy gruntów Skarbu Państwa w latach 1992–2006. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95 (1), 118–125.
11.Tańska-Hus, B. (2010). Dzierżawa rolnicza jako instrument mobilności gruntów w Polsce na przestrzeni wieków. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 97 (3), 279–289.
12.Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. t.j. Dz.U. 2016, poz. 380, z późn. zm.
13.Ustawa z 19.10.1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. t.j. Dz.U. 2015, poz. 1014, z późn. zm.
14.Ustawa z 11.04.2003 o kształtowaniu ustroju rolnego. t.j. Dz.U. 2012, poz. 803, z późn. zm.
15.Ustawa z 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 585.
16.Ziętara, W. (2006). Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 58, 75–88,