Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Analiza wpływu przeprowadzenia termomodernizacji na cenę lokali mieszkalnych na przykładzie budynku z wielkiej płyty na szczecińskim rynku nieruchomości

Autorzy: Ewa Putek-Szeląg
Uniwersytet Szczeciński

Beata Ziembicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: termomodernizacja cena transakcyjna lokali mieszkalnych efektywność energetyczna budynków regresja rynek nieruchomości mieszkaniowych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (409-418)
Klasyfikacja JEL: R31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój gospodarczy sprawił, że nieruchomości mieszkaniowe zaczęto traktować jako inwestycje. Cena transakcyjna będąca wypadkową działania sił podaży i popytu może odzwierciedlać jakość informacji o nieruchomości i jej użyteczności jako dobra. Potencjalny nabywca jest bowiem gotów zapłacić cenę, którą zrekompensuje mu oczekiwana korzyść z posiadania danej nieruchomości. W przypadku lokali jest to zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych przy zapewnieniu między innymi wymaganego przez użytkownika komfortu termicznego i ekonomicznie uzasadnionych kosztach eksploatacji. W artykule przedstawiono specyfikę przeprowadzania termomodernizacji już istniejących budynków mieszkalnych. Zaprezentowano wady i zalety, jak również problemy, jakie się wiążą z procesem termomodernizacyjnym. Celem opracowania jest zbadanie wpływu przeprowadzenia termomodernizacji na ceny mieszkań. Na przykładzie wybranego budynku wysokiego wykonanego w technologii wielkiej płyty, będącego w zasobach wspólnoty mieszkaniowej w Szczecinie, dokonano oceny wpływu procesu termomodernizacji na cenę transakcyjną. Poruszono aspekt korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z poprawy jakości energetycznej budynków, które dotyczą zarówno użytkowników, jak i zarządców nieruchomości Badanie przeprowadzono na podstawie: danych pochodzących z rynku wtórnego za okres 2007–2015, aktów notarialnych kupna-sprzedaży nieruchomości mieszkalnych na terenie jednej z dzielnic Szczecina "Śródmieścia".
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bucoń, R., Sobotka, A. (2013). Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego. Budownictwo i Architektura, 12 (1), 15–22. Pobrane z: http://wbia.pollub.pl /files/85/attachment/vol12%281%29/ 015-22.pdf (10.10.2016).
2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/EU z 19.05.2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona dyrektywy. Dz.U. UE L 1 z 4.01.2003.
3.Foryś, I. (2006). Opłacalność procesów termomodernizacyjnych na przykładzie spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 14, 48–56.
4.Foryś, I. (2007). Wykorzystanie metod porządkowania obiektów przy podejmowaniu decyzji dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Taksonomia, 14, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 1169, 385–393.
5.Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzony w Kioto 11.12.1997. Dz.U. nr 203, poz. 1683, 1684.
6.Ustawa z 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz.U. nr 223, poz. 1459, z późn. zm.
7.Zyga, J. (2014). Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości. Budownictwo i Architektura, 13 (3), 57–64. Pobrane z: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-8a7d466e-fb72-4a72-ab6d-a930396a7c61/content/part-Contents/86901430-d25f-3297-84b9-7fdae7ace61b (10.10.2016