Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
WPŁYW STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – ASPEKTY MARKETINGOWE

Autorzy: Ewa Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa zarzadzanie srebrny marketing
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (11-20)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Demografi czna charakterystyka ludności świata i Europy wskazuje na nasilające się zjawisko starzenia się społeczeństwa. Przyczynami są z jednej strony wydłużanie się długości życia, a z drugiej – malejąca liczba narodzin. W efekcie następuje niekorzystna, a jednocześniestosunkowo szybka zmiana w kształcie piramidy wiekowej. Dla gospodarki proces ten oznacza bardzo istotne zmiany związane z koniecznością przedefi niowania rynku pracy, systemu emerytalnego czy opieki socjalnej. Zamiany te implikują także konieczność dostosowania marketingowej sfery zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu procesu starzenia na zarządzanie w ujęciu marketingowym. Artykuł ma charakter badawczy i powstał w wyniku analizy literatury przedmiotu, wybranych danych statystycznych i obserwacji własnych. Wnioski wskazują na zasadność włączenia do zarządzania fi rmą perspektywy marketingu seniorów ze względu na wielkość segmentu osób starszych i ich specyfikę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. Pobrane z: http://www.unfpa.org/sites/default/fi les/pub-pdf/Ageing%20report.pdf (23.12.2015).
2.Avramow, D., Maskova, M. (2003). Active Ageing in Europe. Vol. 1 Strasburg: Council of Europe Publishing.
3.Błędowski, P. (2002). Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Bois, J.-P. (1996). Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur. Warszawa: Wydawnictwo Marabut.
5.Bombol, M., Słaby, T. (2011). Konsument 55+. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Bylok, F. (2013). Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Problemy Zarządzania, 11, nr 1 (40), s. 123–142.
7.Dennis, H. (2004–2005). Evolution of the Link Between Business and Aging. Generation, Winter, 8–14.
8.Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (s. 134–147). Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.
9.Grzybowska-Brzezińska, M., Szmyt, M. (2011). Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 72, 591–603.
10.Gurbiel, R., Gola, B. (2005). Seniorzy – rynek niewykorzystanych możliwości. Harvard Business Review, Listopad, 51–68.
11.Jóźwiak, J., Kotowska, I.E. (2010). Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne. W: Problemy demografi czne Polski i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej rady Rozwoju (s. 40– 55). Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
12.Kryszkiewicz, C. (2006). Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 281–282). Lublin: Wydawnictwo KUL.
13.Kusińska, A. (red.) (2002). Warunki życia osób starszych i ich zachowań rynkowych. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
14.Mączyńska, E. (2012). Sytuacja demografi czna jako element globalnie naruszonej równowagi. W: A. Strzelecki, A. Potrykowaska (red.), Polska w Europie – przyszłość demograficzna (s. 87–105). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
15.Minois, G. (1995). Historia starości. Od antyku do renesansu. Warszawa: Wydawnictwo Marabut.
16.Szukalski, P. (2010). Uczestnictwo w konsumpcji dóbr i usług. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (s. 103–109). Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.
17.The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU–25 Member States on Pension, Healthcare, Long-term Care, Education and Unemployment Transfers (2004– 2050). Pobrane z: http://www.cerp.carloalberto.org/wp-content/uploads/2008/12/impact_of_aging_eu.pdf (23.11.2016).
18.Treguer, J.-P. (2007). Le Senior Marketing. Paris: Dunod.
19.United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision. Pobrane z: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery (21.11.2016).