Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
SYMBOLICZNY WYMIAR KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W KSZTAŁTOWANIU SIECI INTERAKCJI

Autorzy: Olgierd Witczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa sieć interakcja symbol
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (89-100)
Klasyfikacja JEL: L82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeanalizowano zjawisko interakcji w procesie komunikacji marketingowej. Wskazano na koncepcje teoretyczne (paradygmat sieciowy, interakcjonizm symboliczny, marketing relacji), które mogą być płaszczyzną analityczną w wyjaśnianiu i opisywaniu problematyki interakcji w komunikacji marketingowej. Zaprezentowane w artykule rozważania są efektem przeprowadzonej kwerendy literatury przedmiotu w celu nakreślenia pola badawczego do przyszłych badań empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Nomos.
2.Czakon, W. (2012a). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Czakon, W. (2012b). Strukturalne uwarunkowania zarządzania wiedzą w sieciach. Przegląd Organizacji, 5, 7–10.
4.Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 11, 3–6.
5.Fiske, J. (2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum.
6.Florenthal, B., Shoham, A. (2010). Four-mode Channel Interactivity Concept and Channel Preferences. Journal of Services Marketing, 24 (1), 29–41.
7.Hałas, E. (2012). Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Hajduk-Nijakowska, J. (2012). Kulturowy kontekst komunikowania. W: E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Biblioteka Komunikacji Społecznej.
9.Kramer, J. (2013). System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 140, 9–21.
10.Kulczycki, E. (2008). Status komunikologii – przyczynek do dyskusji. Homo Communicativus, 1 (3), 27–37.
11.Leach, E. (2010). Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Mitręga, M. (2005). Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. Marketing i Rynek, 2, 2–7.
13.Mitrega, M. (2006). Building Strong Relationships between Services’ Providers and Consumers: Evidence from Poland. Transformations in Business & Economics, 5 (2), 148–162.
14.Mitręga, M. (2008). Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B. Marketing i Rynek, 3, 13–19.
15.Ratajczak-Mrozek, M., Zieliński, M. (2013). Czynniki usieciowienia przedsiębiorstw – ujęcie koncepcyjne. Przegląd Organizacji, 11, 32–37.
16.Ravald, A., Grönroos, Ch. (1996). The Value Concept and Relationship Marketing. European Journal of Marketing, 30 (2), 19–30.
17.Rowley, J. (1998). Promotion and Marketing Communications in the Information Marketplace. Library Review, 47 (8), 383–387.
18.Sagan, A. (2003). Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno- metodologiczne. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
19.Wendland, M. (2008). Komunikowanie a wymiana informacji – pytanie o zakres pojęcia komunikacji. Homo Communicativus, 1 (3), 17–26.
20.Wiktor, J.W. (2016). System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 262, 47–56.
21.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Witczak, O. (2013). Blog w kreowaniu wartości dla klienta – media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny, 3, 134–136.
23.Woźniak, R.B. (2009). U podstaw badań socjologicznych na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Zachodniopomorski, 24 (2), 53–89.
24.Yang, H.-P., Robson, J. (2012). A Conceptual Framework for Classifying and Understanding Relationship Marketing Within Schools. W: I. Oplatka, J. Hemsley-Brown (red.), The Management and Leadership of Educational Marketing: Research, Practice and Applications. Bingley, UK: Emerald.