Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
ZARZĄDZANIE REGIONEM NADMORSKIM W ASPEKCIE WPŁYWU TURYSTYKI NA JEGO ROZWÓJ

Autorzy: Ewa Hącia
Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: zarządzanie region nadmorski turystyka rozwój
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (125-136)
Klasyfikacja JEL: R11 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania regionem nadmorskim ze szczególnym uwzględnieniem roli turystyki w jego rozwoju na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Skupiono się na analizie zmian wielkości reprezentujących turystykę oraz ich wpływie na rozwój regionu. Zastosowano analityczną metodę wyznaczania trendów oraz modelowanie ekonometryczne. Potwierdzono zasadność rozwijania turystyki biznesowej i uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim. Działania w tym zakresie powinny zostać uwzględnione w procesie planowania strategicznego w regionie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych GUS. Dostępne: bdl.stat.gov.pl/BDL (sierpień 2016).
2.Bąk, I., Szczecińska, B. (2015). Ocena atrakcyjności turystycznej województw w Polsce. Folia Pomeranea Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 317 (78), 5–16.
3.Becla, A., Zielińska, A. (2003). Elementy statystyki i metod ilościowych. Wrocław: Wydawnictwo I-BIS.
4.Czyżycki, R., Hundert, M., Klóska, R. (2005). Wybrane zagadnienia z ekonometrii. Szczecin: Economicus.
5.Kot, J. (2004). Zarządzanie i planowanie w jednostkach terytorialnych. W: D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka (s. 86–101). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
6.Łapko, A. (2015). Turystyka żeglarska. Warszawa: BEL Studio.
7.Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (2015). Warszawa: Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej RP.
8.Potoczek, A. (2001). Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego. W: W. Kosiedowski (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki (s. 121–161). Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
9.Program rozwoju turystyki do 2020 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
10.Strahl, D., Sobczak, E., Markowska, M., Bal-Domańska, B. (2002). Modelowanie ekonometryczne z Excelem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
11.Strategia rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
12.Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 (2010). Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
13.Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
14.Zalewski, A. (2007). Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 11–73). Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH.
15.Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2003). Prognozowanie ekonometryczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Ziółkowski, M. (2007). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 75–132). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.