Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce

Autorzy: Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: starzenie się zasobów pracy choroby przewlekłe utracona produktywność kapitał zdrowia DALY
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (137-149)
Klasyfikacja JEL: I15 J14 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem omówionego w artykule badania była ocena wpływu obserwowanej „epidemii” chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy. Przedstawiono wpływ choroby na wielkość utraconej produktywności kapitału ludzkiego w kontekście obserwowanych procesów demografi cznych. Zaprezentowano wyniki analizy zróżnicowania parametrów charakteryzujących liczbę utraconych potencjalnych lat zdrowego życia (DALYs) z powodu chorób przewlekłych w zależności od wieku i płci. Na podstawie danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia dokonano oceny natężenia badanego zjawiska w Polsce na tle średnich wartości obserwowanych wśród krajów Unii Europejskiej oraz w grupie krajów o wysokim poziomie dochodu sklasyfi kowanych zgodnie z metodologią Banku Światowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anand, P. (2005). Capabilities and Health. Journal of Medical Ethics, 31 (5), 299–303.
2.Bank Danych Lokalnych GUS. Dostępne: http://stat.gov.pl/bdl (08.09.2016).
3.Boulhol, H., Sowa, A., Golinowska, S., Sicari, P. (2012). Improving the Health-Care System in Poland. OECD Economics Department Working Papers, No. 957. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5k9b7bn5qzvd-en.
4.Dahlgren, D., Whitehead, M. (2016). European Strategies for Tackling Social Inequalities in Health: Levelling up Part 2. World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen.
5.Eurostat (2016). Dostępne: http://ec.europa.eu/eurostat (20.10.2016).
6.Haan, P., Myck, M. (2009). Dynamics of Health and Labor Market Risks. Journal of Health Economics, 28 (6), 1116–1125.
7.Hasselhorn, H.M., Wenke, A. (2015). Understanding Employment Participation of Older Workers: Creating a Kknowledge Base for Future Labour Market Challenges. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
8.Jakubowska, A., Horváthová, Z. (2016). Economic Growth and Health: A Comparative Study of the Eu Countries. Economics & Sociology, 9 (3), s. 158–168.
9.Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
10.Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem. Warszawa: PARP. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/fi les/74/150/226/10730.pdf.
11.Nussbaum, M.C. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
12.OECD (2015). Starzenie się i Polityka Zatrudnienia: Polska 2015. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264250208-pl.
13.Preventing Chronic Diseases. A Vital Investment: WHO Global Report (2005). Geneva: World Health Organization. Pobrane z: http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en.
14.Rudawska, I. (2012). Obciążenie gospodarki chorobami przewlekłymi – problem nie tylko ochrony zdrowia. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 32, 29–41.
15.Światowa Organizacja Zdrowia. Pobrane z: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html (10.09.2016).
16.Wysocki M.J., Sakowska I., Car, J. (2005). Miary obciążeń zdrowotno-społecznych – nowe mierniki sytuacji zdrowotnej ludności. Przegląd Epidemiologiczny, 59 (1), 125–134.