Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach

Autorzy: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zarządzanie talentami innowacje przewaga konkurencyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (221-230)
Klasyfikacja JEL: E20 J50 M50 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analiza sposobów defi niowania talentu wskazuje, że chociaż występuje w tym zakresie wiele podejść, to jednak osoba określana jako talent wyróżnia się potencjałem, pasją, umiejętnościami, silną motywacją wewnętrzną, zdolnościami intelektualnymi, przedsiębiorczością oraz otwartością na nowe wyzwania, zdolnością inspirowania innych, a także posiadaniem dużego wpływu na osiąganie przez organizację założonych celów. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia talentów w kształtowaniu przewagi przedsiębiorstwa opartej na innowacjach. Przesłanki podjęcia tematu wiążą się z jednej strony z rosnącą rolą innowacji, a z drugiej ze zmianami w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw. Artykuł oparto o studia literaturowe oraz analizę studiów przypadków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1), 99–120.
2.Bilska-Kublik, A. (2016). Zyskać przewagę. Personel, 12, 7.
3.Buckley, P.J., Pass, C.L., Prescott, K. (1988). Measures of International Competitiveness: A Critical Survey. Journal of Marketing Management, 2, 175–200.
4.Dyer, J., Gregersen, H., Christensen, C.M. (2012). DNA innowatora. Warszawa: ICAN Institute.
5.Gorynia, M. (2009). Teoretyczne aspekty konkurencyjności. W: M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności (s. 48–66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Ingram, T. (2011). Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji. W: T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi (s. 13–50). Warszawa: PWE.
7.Kopeć, J. (2012). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
8.Listwan, T. (2011). Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce. W: S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (s. 232–255). Warszawa: Wolters Kluwer Business.
9.Lorenc, K. (2016). Światowe trendy w rozwoju talentów. Personel, 12, 22–24.
10.Młode talenty z fi rmą Henkel Polska (2016). Personel, 12, 116–119.
11.Olejniczuk-Merta, A. (2014). Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 336, 22–30.
12.Pocztowski, A. (red.). (2016). Zarządzanie talentami w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.The Future of Work. A Journey to 2022 (2014). PWC. Pobrane z: https://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/assets/pdf/future-of-rork-report-v16-web.pdf (5.11.2016).