Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Przeobrażenia we współczesnej pracy

Autorzy: Anna Pluta
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: praca przemiany w pracy cechy pracy
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (281-291)
Klasyfikacja JEL: M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zawarto rozważania na temat zmian zachodzących w pracy. Celem jest identyfi kacja przemian w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez współczesnych pracowników i ukazanie właściwości pracy. Podstawą dociekań jest refl eksja teoretyczna uzupełniona wynikami badań własnych autorki. Dokonana charakterystyka pracy może stanowić punkt wyjścia do opracowywania skutecznych programów eliminujących negatywne skutki zachodzących przeobrażeń w pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, S. (2007). W sprawie tożsamości zzl. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (s. 239–240). Warszawa: Wolters Kluwer.
2.CBOS (2014). Co stanowi o udanym życiu? Komunikat z badań, 167/2014. Warszawa.
3.Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Furmanek, W. (2014). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
5.Furmanek, W. (2015). Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
6.Fresk, M. (2002). Zmiany charakteru pracy. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.
7.Gerlach, R. (2014). Przemiany pracy i ich konsekwencje dla relacji praca – życie pozazawodowe. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca – życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki (s. 72–93). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8.Gleick, J. (2003). Szybciej. Poznań: Zysk i S-ka.
9.Greenhaus, J.H., Collins, K.M., Show, J.D. (2003). The Relation between Work-family Balance and Quality of Life. Journal of Vacational Behavior, 63 (3), 510–531.
10.Kędzior, Z. (red.) (2005). Badania rynku – metody, zastosowania. Warszawa: PWE.
11.Kotler, P., Casilione, J.A. (2009). Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence. New York: Amacom.
12.Kuczera, K. (2013). Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych. MBA CE, 1, 108–123.
13.Plewka, C. (2016). Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
14.Pluta, A. (2014). Pułapka przyspieszenia – wyzwanie współczesnych przedsiębiorców. W: A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości (s. 13–29). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
15.Pluta, A. (2016). Przemiany w pracy współczesnych pracowników i ich konsekwencje. Szkoła – Zawód – Praca, 12, 171–182.
16.Pluta, A., Rudawska, A. (2015). Skutki przyspieszenia funkcjonowania organizacji z perspektywy pracowników. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11 (790), 33–47.
17.Pluta, A., Rudawska, A. (2016). Holistic Approach to Human Resources and Organizational Acceleration. Journal of Organizational Change Management, 29, 293–309.
18.Rymaniak, J. (2011). O nowy paradygmat pracy – ponad i poza człowiekiem. Humanizacja Pracy, 1, 23–44.
19.Sztumski, W. (2015). Humanizing and Dehumanizing Work. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Work – Personal Life. Between Harmony and Disintegration (s. 145–158). Kraków: Impuls.
20.Sztumski, W. (2014). Krytycznie o pojęciu pracy i równowadze między czasem pracy i czasem wolnym. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca–życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki (s. 147–160). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
21.Toffl er, A. (1971). Future Stock. New York: Bantam Book.
22.Tomaszewska-Lipiec, R. (2016). Równoważenie sfery osobistej i zawodowej jako postulowany element nowoczesnego środowiska pracy. Szkoła – Zawód – Praca, 12, 171–182.
23.Wilsz, J. (2009). Teoria pracy. Kraków: Impuls.