Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi

Autorzy: Maja Skiba
Politechnika Częstochowska

Agnieszka Kwiatek
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: postawa wobec wiedzy jakość życia zarządzanie wiedzą
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (317-326)
Klasyfikacja JEL: J50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wiedza w czasach społeczeństwa informacyjnego stała się niezbędnym zasobem każdego człowieka, szczególnie w sytuacji funkcjonowania na gruncie pracy zawodowej. Umiejętność jej zdobywania, gromadzenia, przetwarzania, ogólnie rzecz ujmując – zarządzania wiedzą – stanowi problem, który dotyczy obecnie szczególnie ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy. Muszą oni mieć świadomość wpływu gromadzenia tego cennego kapitału na przyszłą jakość ich życia zawodowego i w konsekwencji możliwość bycia konkurencyjnym na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białecka-Pikuł, M. (2012). Narodziny i rozwój refl eksji nad myśleniem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2.Brdulak, J.J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Katz, D., Stotland, E. (1959). A Preliminary Statement to a Theory of Attitudes Structure and Change. W: S. Koch (red.), Psychology: A Study of Science. Vol. 3. McGraw-Hill.
4.Kotarba, W. (2006). Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Warszawa: PWE.
5.Liu, B.C. (1975). Differential Net Migration Rates and the Quality of Life. The Review of Economics and Statistics, 57.
6.Mądrzycki, T. (1970). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: PZWS.
7.Mika, S. (1966). Postawy i ich badanie. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Warszawa: PWN.
8.Mróz, B. (2009). Wyznaczniki sukcesu w pracy a jakość życia u menedżerów. W drodze do synergii. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin–Nowy Sącz: Wydawnictwo KUL i WSB–NLU.
9.Niklewicz-Pijaczyńska, M., Wachowska, M., Wiedza–Kapitał ludzki–Innowacje. Pobrane z: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36265.
10.Nowosad, I., Mortag, I., Ondráková, J. (2010). Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
11.Perechuda K. (red.) (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Pietruszka-Ortyl, A. (2012). Praca oparta na wiedzy. W: B. Mikuła (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
13.Ratajczak, Z. (1993). W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacji kryzysu ekonomicznego. Kolokwia Psychologiczne, 2.
14.Rosenberg, M.J., Hovland, C.I. (1960). Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes. W: M.J. Rosenberg i in., Attitude Organization and Change. New Haven: Yale University Press.
15.Siciński, A. (1976). Styl życia. Koncepcje psychologiczne. Warszawa: PWN.
16.Skryme, D.J. (1999). Knowledge Creation. Creating the Collaborative Enterprise. Oxford: Butterworth-Heinemann.
17.Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
18.Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
19.Thomas, W.J., Znaniecki, F. (1918–1920). Polish Peasant in Europe and America. T. 1. Boston.
20.Walczak, W. (2011). Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników. E-mentor, 1 (38).