Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych

Autorzy: Joanna Żukowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: motywacja poziomy motywacji procesy innowacyjne zespoły pracownik
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (419-428)
Klasyfikacja JEL: M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie istoty motywacji i roli, jaką odgrywa ona w kreowaniu i realizowaniu przez pracowników procesów innowacyjnych. Dodatkowym celem pracy jest zwrócenie uwagi na poszczególne poziomy motywacji i ich wpływ na generowanie i wdrażanie innowacji przez pracowników i zespoły. Zidentyfikowano trzy główne poziomy motywacji: porządkowanie, identyfi kację celu oraz zaangażowanie. Powiązano je z poziomami motywacyjnymi znajdującymi przełożenie w środkach motywacyjnych, wśród których wyróżniono środki: przymusu, zachęty i perswazji, oraz dokonano ich analizy. Zmierzając do osiągnięcia celów badania, zaprezentowano systemy motywacyjne wpływające na pracowników i tworzone przez nich zespoły w procesach innowacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, J.S. (1965). Inequity in Social Exchanges. W: L. Berokwitz (red), Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press.
2.Amabile, T.A. (1988). A Model of Creativity and Innovation in Organizations. W: B.M. Staw, L.L. Cummings (red.), Research in Organizational Behavior. Greenwich: JAI Press.
3.Bagieńska, A. (2008). Rola systemu wynagrodzeń we współczesnej gospodarce. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, 11.
4.De Winne, S., Sels, L. (2010). Interrelationship between Human Capital, HRM and Innovation in Belgian Start-ups Aiming a tan Innovation Strategy. The International Journal of Human Resource Management, 11, 1862–1883.
5.Juchnowicz, J. (2013). Kapitał ludzki w organizacji wiedzy. W: Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Warszawa: Difin.
6.Kopertyńska, M.W. (2009). Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Placet.
7.Kożusznik, B. (2010). Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i stymulowaniu innowacyjności. T. 2 (35). Warszawa: Chowanna.
8.Lipka, A. (2010). Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Warszawa: Difin.
9.Listwan , T. (1993). Kształcenie kadry menedżerskiej fi rmy. Wrocław: Kadry. Mouliere, J., Young, A. (2009). Exploratory Study of Organizational Creativity in Creative Organizations. Creativity and Innovation Management, 18 (4).
10.Penc, J. (2000). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
11.Pocztowski, A. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: PWE.
12.Sikorski, C. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Wojtczuk-Turek, A. (2012). Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin.