Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw

Autorzy: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny innowacyjność kapitał ludzki kapitał organizacyjny kapitał rynkowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (83-94)
Klasyfikacja JEL: D24 M19 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej we współczesnej rzeczywistości gospodarczej jest zadaniem niezwykle trudnym, ponieważ wyznacznikiem konkurencyjności nie są jedynie oferowane przez przedsiębiorstwa produkty i usługi, lecz przede wszystkim unikatowa i specyficzna wiedza budująca kapitał intelektualny. Do cech, dzięki którym przedsiębiorstwa wyróżniają się na tle konkurencji, zalicza się m.in. innowacyjność, elastyczność czy umiejętność szybkiej i skutecznej reakcji na zmiany pojawiające się otoczeniu. Sukces przedsiębiorstwa budowany jest przez unikatowe i trudne do imitowania zasoby o charakterze niematerialnym, tj. kapitał intelektualny. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego celem jest przedstawienie istoty kapitału intelektualnego i jego wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berliński, L. (2003). Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych. Inżynieria strategii przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: OPO.
2.Beyer, K. (2009). Kapitał intelektualny – istota i ewolucja koncepcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 578, 61–70.
3.Beyer, K. (2014). Kapitał intelektualny przedsiębiorstw notowanych na GPW. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 479–488.
4.Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Głuszek, E. (2001). Problemy oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
6.Hill, Ch.W.L., Rothaermel, F.T. (2003). The performance of Incumbent Firms in the Face of Radical Technological Innovation. Academy of Management Review, 28 (2), 257–274.
7.Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Janasz, K. (2010). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Warszawa: Difin.
9.Janasz, W. (2012). Kreatywność i innowacyjność w organizacji. W: J Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 41–70). Warszawa: Difin.
10.Janasz, K. (2013). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami (s. 153–170). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
11.Janasz, K. (2015). Strategie innowacyjne organizacji. W: J Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 81–107). Warszawa: Difin.
12.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
13.Moczała, A. (2005). Zarządzanie innowacjami. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
14.Otawa, A. (2011). Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako czynnik zwiększający potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Materiały pokonferencyjne XX Konferencji (s. 210–219). Zakopane. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/080.pdf.
15.Różycka, A. (2013). Zarządzanie kapitałem intelektualnym a innowacyjność przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64/1, 601–607.
16.Szulczyńska, U. (2005). Kapitał intelektualny w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 235–242.
17.Świadek, A. (2001). Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw i ich zmienność w czasie. W: W. Janasz, K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska (red.), Strategie innowacyjne przedsiębiorstw (s. 74–129). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
18.Towarnicka, H. (2000). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
19.Tylżanowski, R. (2012). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (s. 95–110). Warszawa: Difin.
20.Wiśniewska, J. (2013). Innowacyjność i jakość – wyzwania współczesnych organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami (s. 13–34). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.