Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce

Autorzy: Piotr Dzikowski
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: przemysł aktywność innowacyjna innowacja bariera MHT HT
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (205-216)
Klasyfikacja JEL: O30 O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano znaczenie barier dla aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce w latach 2008–2013. Wpływ barier jest badany w obszarze finansowania, implementacji i współpracy innowacyjnej. Zakres badania dotyczy innowacji na poziomie przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu „nowość dla przedsiębiorstwa”. Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: 1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe, w tym: a) budynki, lokale i grunty, b) maszyny i urządzenia techniczne, c) oprogramowanie komputerowe; 2) implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych; 3) współpracę innowacyjną. Badanie obejmuje 1355 przedsiębiorstw. Część metodyczna analiz wykorzystuje modelowanie probitowe, dzięki któremu można określić prawdopodobieństwo osłabienia (wzmocnienia) wystąpienia danego działania innowacyjnego pod wpływem badanego czynnika. Analiza wskazuje, które bariery mają wpływają na badane działania innowacyjne. Rezultaty wskazują, że najważniejszymi barierami są wysokie koszty innowacji, brak kapitału i niepewny popyt.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baldwin, J., Lin, Z. (2002). Impediments to advanced technology adoption for Canadian manufacturers. Research Policy, 31, 1–18.
2.Chaminade, C., Edquist, C. (2006). From theory to practice: the use of the systems of innovation approach in innovation policy. W: J. Hage, M. De Meeus (red.), Innovation, Learning and Institutions (s. 141–158). London: Pinter.
3.Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE.
4.Dwojacki P., Hlousek J.(2008). Zarządzanie innowacjami. Gdańsk: Centrum Badawczo-Rozwojowe.
5.Edquist, Ch., Rees, G., Lorenz, M., Vincent-Lancrin, S. (2001). OECD: Cities and Regions in the Learning Economy. Center for Educational Research and Innovation (CERI).
6.Galia, F., Legros, D. (2004). Complementarities between obstacles to innovation: evidence from France. Research Policy, 33, 1185–1199.
7.Hall, B., Lerner, J. (2009). The financing of R&D and innovation. NBER Working Paper. National Bureau of Economic Research.
8.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
9.Janasz, W., Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE.
10.Janasz, W. (red.) (2009). Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
11.Jasiński, A.H. (1997). Innowacje i polityka innowacyjna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
12.Lipiec-Zajchowska, M. (red.) (2003). Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
13.Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Moszczyński, J. (1994). Międzynarodowe standardy metodologiczne statystyki z zakresu innowacji technologicznych. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
15.OECD (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa.
16.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystki. Tom 2. Kraków: Statsoft.
17.Świadek, A. (2008). Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
18.Welfe, A. (1998). Ekonometria. Warszawa: PWE.