Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim

Autorzy: Katarzyna Cheba
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacje branże kluczowe region
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (243-254)
Klasyfikacja JEL: O31 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest próba identyfikacji dodatkowych (bezpośrednio nieobserwowalnych)czynników pozwalających na diagnozowanie potencjału innowacyjnego małych i średnichprzedsiębiorstw. W pracy do badania możliwości rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwwykorzystano analizę korespondencji. Metoda ta pozwoliła na zidentyfikowaniepowiązań występujących pomiędzy zmiennymi mogącymi decydować o możliwości rozwojutego potencjału w przyszłości. Jest to istotne w przypadku diagnozowania potencjałunowych obszarów specjalizacji regionalnej oraz badaniu możliwości rozwoju takiego potencjałuw przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen, E.B. (1997). Introduction to the statistical analysis of categorical data. Berlin: Springer-Verlag.
2.Asheim, B., Lawton Smith H., Oughton CH. (2011). Regional Innovation Systems: Theory. Empirics and Policy, 45 (7). Pobrano z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2011.596701.
3.Bąk, I., Wawrzyniak, K. (2009). Badanie jakości środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji. Oeconomica, 275 (57), 13–20.
4.Cheba, K., Hołub-Iwan, J. (2014). Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
5.Dziemianowicz, W., Szlachta, J., Peszt, K. (2014). Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw. Warszawa: Geoprofit.
6.Europa 2020 (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020. Bruksela.
7.Greenacre, M. (1984). Theory and Applications of Correspondence Analysis. London: Academic Press.
8.Grosse, T.G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 25–48.
9.Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3) (2012). European Commission.
10.Kardas, M. (2011). Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum Studia Ekonomiczne, 2 (50), 189–198.
11.Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
12.Kucharczyk, A. (2014). Kierunek: inteligentne specjalizacje – priorytety wspierania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w latach 2014–2020. Raport, EDS 1 (25). Pobrano z: http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48310: raport-kierunek-inteligentne-pecjalizacje-priorytety-wspierania-rozwoju-gospodarczego-unii-europejskiej-w-latach-2014-2020.
13.Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.Strzelecki, Z. (red.) (2008). Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Strzelecki, Z. (red.) (2011). Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery rozwojowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.