Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym

Autorzy: Arkadiusz Świadek
Uniwersytet Zielonogórski

Marek Tomaszewski
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: innowacja system zasięg sprzedaży eksport kraj
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (255-268)
Klasyfikacja JEL: L81 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Studiując literaturę przedmiotu, można spotkać się z dyskusją na temat znaczenia przestrzennego zakresu sprzedaży przedsiębiorstwa dla jego działalności innowacyjnej. Celem niniejszego artykułu jest określenie, czy w mazowieckim systemie przemysłowym aktywność innowacyjna jest konsekwencją lokalnych i regionalnych interakcji, czy uwarunkowań o zasięgu krajowym i międzynarodowym? Hipotezą badawczą stało się twierdzenie, że na obecnym poziomie rozwoju województwa związki między zasięgiem sprzedaży a działalnością innowacyjną są odmienne od tych obserwowanych w bardziej rozwiniętych krajach. Warstwa empiryczna badania powstawała w latach 2006–2008 i 2012–2014 w wyniku systematycznego gromadzenia ankiet wypełnianych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Za lata 2006–2008 zebrano 674 kwestionariusze, natomiast za lata 2012–2014 już 951. Część metodyczna analiz została oparta na rachunku prawdopodobieństwa bazującym na modelowaniu probitowym. W wyniku przeprowadzonych badań można powiedzieć, że zbliżenie przestrzenne (środowisko lokalne i regionalne) nie sprzyja pobudzaniu aktywności innowacyjnej, ale już zasięg krajowy jest warunkiem wystarczającym, choć najwyższą intensywność można zaobserwować dopiero, gdy przedsiębiorstwa działają na rynku międzynarodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gorynia, M., Jankowska, B. (2007). Teorie internacjonalizacji. Gospodarka Narodowa, 10,
2.21–44.
3.Krugman, P. (2008). Trade and Wages, Reconsidered. Brookings Papers on Economic
4.Activity, 2, 103–154. DOI: 10.1353/eca.0.0006.
5.Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.OECD (2003). Tax incentives for research and development: Trends and issues. Paris.
7.OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd Edition. Paris.
8.Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98 (5/2). DOI: 10.1086/261725.
9.Welfe, A. (2009). Ekonometria. Wydanie czwarte. Warszawa: PWE.