Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności

Autorzy: Piotr Bartkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jacek Jóźwiak
Mesko SA Skarżysko-Kamienna
Słowa kluczowe: innowacje potencjał innowacyjności wybory strategiczne fuzja przedsiębiorstw
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (281-294)
Klasyfikacja JEL: D01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozważania zaprezentowane w opracowaniu dotyczą problematyki wyborów strategicznych przedsiębiorstw, podejmowanych w praktyce dla umacniania potencjału innowacyjności. Punktem wyjścia jest syntetyczne omówienie znaczenia innowacji oraz zagadnienia rozwoju przedsiębiorstw. W zasadniczej części artykułu przedstawiono natomiast studium przypadku, ukazujące fuzję przedsiębiorstw branży zbrojeniowej w Polsce. Jednym z najważniejszych celów tego przedsięwzięcia było zbudowanie zasobów niezbędnych dla poprawy efektywności procesów projektowania i wprowadzenia na rynek uzbrojenia innowacyjnych wyrobów militarnych. W podsumowaniu przedstawiono korzyści, jakie przyniosła integracja tych przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowiecki, R., Rojek, T. (red.) (2011). Procesy formułowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
2.Borowiecki, R., Wysłocka, E. (2012). Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
3.David, F.R. (2011). Strategic management, concepts and cases, thirteenth edition. Harlow: Pearson Education Limited.
4.Deschamps, J.P. (2011). Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Eksi Consulting (2010). Koncepcja konsolidacji spółek Dywizji Amunicyjnej w ramach grupy Bumar Sp. z o.o. Część 2. Poznań: Eksi Consulting Sp. z o.o. [materiał wewnętrzny Mesko SA, niepublikowany].
6.Janasz, K. (2013). Zarządzanie projektem innowacyjnym i jakościowym w organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami (s. 123–152). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
7.Jones, G.R., Hill, Ch.W. (2010). Theory of strategic management with cases, 9th edition. Boston: South-Western, Cengage Learning.
8.Knosala, R., Boratyńska-Sala, A., Jurczyk-Bunkowska, M., Moczała, A. (2014). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWE.
9.Kłos, Z. (2012). Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
10.Kreft, Z. (2004). Holding Grupa Kapitałowa. Warszawa: PWE.
11.Mesko (2012). Informacja o strategii „Dywizji Amunicja” – prezentacja korporacyjna. Mesko SA, Skarżysko-Kamienna [materiał wewnętrzny Mesko SA, niepublikowany].
12.Mesko (2016). Informacja o realizacji strategii Mesko SA – prezentacja korporacyjna. Mesko SA, Skarżysko-Kamienna [materiał wewnętrzny Mesko SA, niepublikowany].
13.Popławski, W., Sudolska, A., Zastempowski, M. (2008). Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
14.Urbanowska-Sojkin, E. (red.) (2011). Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: PWE.