Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/3 2017
Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce

Autorzy: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wielkość przedsiębiorstwa transfer technologii sektor wysokiej techniki
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (333-344)
Klasyfikacja JEL: L25 O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest zweryfikowanie wpływu wielkości przedsiębiorstwa na procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce w latach 2008–2013. Do tego celu wykorzystano modelowanie ekonometryczne z dychotomiczną zmienną zależną typu probit. W badaniu wzięto pod uwagę zarówno procesy przekazania technologicznych rozwiązań, jak i procesy ich pozyskania. Przeprowadzone badania dowiodły, że w dużych przedsiębiorstwach zachodzi największe prawdopodobieństwo transferu technologii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boehlke, J. (2005). Wielkość przedsiębiorstwa w świetle ekonomicznej teorii firmy. W: D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów (s. 161–168). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Dyrektywa (2013). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. DzU UE I 182/20 z 29.6.2013.
3.Eurostat (2008). NaceRev. 2. Statistical classification of economic activites in the European Community. Luxembourg.
4.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
5.Kurczewska, A. (2008). Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. W: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej. Materiały konferencyjne (s. 119–126). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
7.Sobczak, D. (2005). Transfer technologii oraz narodowy system innowacji. Problemy Jakości, 7, 7–14.
8.Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
9.Ustawa (2004). Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. DzU 2004, nr 173, poz. 1807.
10.Wiśniewska, J. (2015). Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności gospodarki. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (s. 126–145). Warszawa: Difin.
11.Wojnicka, E., Klimczak, P., Wojnicka, M., Dąbkowski, J. (2006). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Warszawa: PARP.
12.Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.