Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)

Autorzy: Jerzy Dudziński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: terms of trade handel międzynarodowy ceny światowe kraje rozwijające się
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (49-60)
Klasyfikacja JEL: E64 F10 F40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedstawione w opracowaniu wyniki badań dotyczących terms of trade na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej wskazują, że w warunkach współczesnego handlu międzynarodowego cenowe terms of trade nie odzwierciedlają w sposób właściwy korzyści i konkurencyjności handlu zagranicznego krajów i regionów. Znacznie lepszym miernikiem korzyści osiąganych z handlu zagranicznego i kryterium jego opłacalności są dochodowe terms of trade, czyli siła nabywcza eksportu. Wskaźnik ten ujmuje bowiem także – w odróżnieniu od cenowych terms of trade – wpływ istotnego czynnika, jakim jest w obecnych warunkach wolumen eksportu. Cenowe terms of trade odzwierciedlają w miarę poprawnie korzyści i konkurencyjność handlu zagranicznego w przypadku dóbr podstawowych (surowce i żywność). Rola tych ostatnich we współczesnym handlu międzynarodowym jest jednak znacznie mniejsza niż dawniej, przy czym udział wyrobów przemysłu przetwórczego rośnie w ostatnich dekadach znacząco także w wywozie krajów rozwijających się (zwłaszcza Chiny i tzw. kraje nowo uprzemysłowione, a w badanej obecnie grupie krajów – Nikaragua).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bleaney, M., Greenaway, D. (1993). Long-Run Trends in the Relative Price of Primary Commodities and in the Terms of Trade of Developing Countries. Oxford Economic Papers, 45.
2.Block, H., Sapsford, D. (2000). Whither the Terms of Trade? An Elaboration of the Prebisch-Singer Hypothesis. Cambridge Journal of Economics, 24.
3.Bożyk, P., Misala, J., Puławski, M. (1998). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: PWE.
4.Budnikowski, A., Kawecka-Wyrzykowska, E. (red.) (1996). Międzynarodowe stosunki gospodarcze Warszawa: PWE.
5.Chakraborty, S. (2013). Manufacture Exports of the Developing Countries and Their Terms of Trade vis-a-vis the Developed Countries: Is Industrialization of Developing Countries an “Escape oute” from Prebisch-Singer Hypothesis? Pobrano z: http://courses.umass.edu/econ797arpollin/Manf_Manf_Tot.pdf (27.04.2013).
6.Dudziński, J. (2007). Ceny w handlu międzynarodowym. W: J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Szczecin: Wydawnictwo ZSB.
7.Dudziński, J. (2015a). Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym. Studia i Prace WNEiZ US, 44 (1), 83–93.
8.Dudziński, J. (2015b). Commodity and Income Terms of Trade as a Measure of Benefits in Contemporary International Trade (Based on the Example of Selected Asian Countries. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 413, 11–20.
9.Evolution in the Terms of Trade and Its Impact on Developing Countries (2005). W: Trade and Development Report 2005. UNCTAD.
10.Francis, M. (2007). The Effect of China on Global Prices. Bank of Canada Review, Autumn.
11.Guzek, M. (2006). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: PWE.
12.IMF (2017). Pobrano z: www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (5.03.2015).
13.Maizels, A. (2000). The Manufactures Terms of Trade of Developing Countries with the United States, 1981–97. QEH Working Paper Series, January.
14.Marczewski, K. (red.) (2014). Ceny w handlu zagranicznym Polski, aspekty makro- i mikroekonomiczne. Warszawa: Elipsa.
15.Sarkar, P., Singer, H.W. (1992). The Prebisch-Singer Terms of Trade Controversy Revisited. Journal of International Development, 4 (3).
16.Świerkocki, J. (2011). Zarys ekonomii międzynarodowej. Warszawa: PWE.
17.UNCTAD (2016). Handbook of Statistics. New York.
18.UNCTAD (2017). Statistical Database. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (5.03.2017).
19.Ziesemer, T.H.W. (2010). From Trends in Commodities and Manufactures to Country Terms of Trade. UNU-MERIT Working Paper Series, 22.