Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004–2015 – w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku

Autorzy: Wojciech Polan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: konwergencja jednolity rynek europejski handel zagraniczny
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (61-74)
Klasyfikacja JEL: F14 F15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, czy postępujące w kolejnych latach po akcesji zmiany w strukturze wymiany towarowej krajów UE-10 wskazują na realizację procesu konwergencji na jednolitym rynku europejskim. Innymi słowy, czy w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 oraz 2007 roku, rynki krajów UE-10 i UE-15 traktowane są przez importerów i eksporterów zarówno z krajów UE-15 i UE-10 w coraz większym zakresie jako jednolity rynek. Wyniki analizy potwierdzają tendencje zbliżania się struktur wymiany handlowej Nowych Państw Członkowskich (UE-10) w ich wymianie wzajemnej do analogicznych struktur z krajami UE-15. Szczególnie importerzy krajów UE-10 i UE-15 przyczyniają się do upodabniania struktur wymiany. Utrwalają oni strategiczne relacje handlowe, które – względem państw trzecich – budują obraz jednolitego rynku europejskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedictis, De. L., Tajoli, L. (2003). Economic Integration, Similarity and Convergence in the EU and CEECs Trade Structures. Flowenla Discussion Paper 4. Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA), Hamburg Institute of International Economics.
2.Czubek, H., Molendowski, E. (2005). Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa. Wspólnoty Europejskie, 11.
3.Eurostat. EasyComext. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb (17.03.2017).
4.Gierczycka-Bednarek, A. (2015). Konwergencja czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej. W: D. Kopycińska (red.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych. Materiały konferencyjne. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Głodowska, A. (2016). Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).
6.Kopeć, U. (1995). Zasady liberalizacji handlu wyrobami przemysłowymi w umowach handlowych Polski. W: E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego. Warszawa: IKCHZ.
7.Ministerstwo Finansów (2016). Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową. Warszawa, marzec.
8.Molendowski, E. (2007). Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji. Ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
9.Molendowski, E. (2003). Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych. W: S. Miklaszewski i in. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Warszawa: Difin.
10.Molendowski, E., Polan, W. (2009). Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw – przed i po akcesji. Wspólnoty Europejskie, 4 (197).
11.Molendowski, E., Polan, W. (2013). Changes in the Foreign Trade Structure of the New Member States (EU-10) during the Years 1999–2011 – A Convergence to Requirements of the Single European Market. W: Trends in the World Economy. Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Polan, W. (2010). Zmiany podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed i po akcesji. W: J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego – osiągnięcia i doświadczenia. Warszawa: CeDeWu.
13.Polan, W. (2015). Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10 (946).