Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego – koncepcja Fair Trade 3.0

Autorzy: Wojciech Zysk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy Fair Trade siła wielkich miast spółdzielczość
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (89-104)
Klasyfikacja JEL: F01 F19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W związku z coraz bardziej realną perspektywą rozwoju zjawiska migracji ekonomicznych ważną rolę może odegrać ruch Sprawiedliwego Handlu. Pogłębiające się problemy nierówności społecznych i gospodarczych między krajami biednego Południa i bogatej Północy mogą zostać – przynajmniej częściowo – rozwiązane poprzez aktywność handlową lokalnych społeczności wielkich miast (power of big cities). Jeżeli społeczności miast krajów rozwiniętych – przy wsparciu organizacyjnym publicznych instytucji – będą gotowe zaimplementować proponowane w artykule postulaty, może nastąpić rozwój handlu produktami Fair Trade, a przez to będzie postępować rozwój gospodarek najbiedniejszej części świata. Celem artykułu jest zaproponowanie nowej koncepcji sprawiedliwego handlu (Fair Trade 3.0) i przedstawienie jego założeń teoretycznych. Jest to koncepcja handlu międzynarodowego opierająca się na rozwoju odpowiedzialności, w wyniku której mogą poprawić się wskaźniki dochodów per capita w nierozwiniętych krajach oraz zrealizowane zostaną „solidarnościowe” i humanitarne przesłanki sprawiedliwszego gospodarowania w skali międzynarodowej. W literaturze przedmiotu brak jest analiz powiązań rozwoju ruchu Fair Trade z problematyką migracji ekonomicznych, zatem opracowanie niniejsze może być przyczynkiem do dalszych badań i proponowania empirycznych modeli.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fairtrade International Annual Reports. Lata 2003/2004–2015/2016. Pobrano z: http://www.fairtrade.net/resources/annual-reports.html (1.02.2017).
2.Gille, Z. (2011). Fair Trade and Social Justice: Global Ethnographies. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 40 (4), 463–465.
3.Grącik-Zajaczkowski, M. (2015). Etyczne aspekty światowego systemu handlowego na przykładzie koncepcji Fair Trade. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 01, 7–19.
4.Hilson, G., Maconachie, R. (2014). Fair Trade Mineral Programs in Sub-Saharan Africa: Some Critical Reflections. W: E. Gilberthorpe, G. Hilson (red.), Natural Resource Extraction and Indigenous Livelihoods: Development Challenges in an Era of Globalization, (s. 261–272). Farnham–Burlington: Ashgate.
5.Konopka, R.M., Wright, M.J., Avis, M., Feetham, P.M. (2016). Do Preferences for Fair Trade Rely on Ethical Argument or Logos? (s. 690–696). Conference Paper Massey
6.University, ANZMAC.
7.Milanovic, B. (2016). Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization. Cambridge, MA: Harvard University Press.
8.Miller, D. (2016). Fair Trade: What Does It Mean and Why Does It Matter? Journal of Moral Philosophy, June.
9.Moberg, M. (2010). Fair Trade and Social Justice: Global Ethnographies. New York–London: New York University Press.
10.Pirson, M., Dierksmeier, C., Steinvorth, U., Largacha-Martinez, C. (2014). Transforming Capitalism–An Introduction. W: From Capitalistic to Humanistic Business, (s. 1–10). Palgrave Macmillan.
11.Suwalski, A. (2016). Spór o rozumienie kapitalizmu. Studia Ekonomiczne, 260, 116–124.
12.Teneta-Skwiercz, D. (2014). Analiza i ocena ruchu Sprawiedliwego Handlu – wątpliwości związane z jego dalszym upowszechnianiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
13.we Wrocławiu, 340, 582–594.
14.Zysk, W. (2016). Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 311–321.
15.http://fairtradeusa.org.
16.http://monitor.coop.
17.http://urbnews.pl.
18.http://wvufairtrade.blogspot.com.
19.http://www.biopartenaire.com.
20.http://www.ecocert.com.
21.http://www.eftafairtrade.org.
22.http://www.fairtrade.net.
23.http://www.firsthand.coop.
24.http://www.flocert.net.
25.http://www.mckinsey.com.
26.http://www.naturland.de.
27.http://www.orlen.pl.
28.http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl.
29.http://www.sprawiedliwyhandel.pl.
30.http://www.unhcr-centraleurope.org.
31.http://www.unic.un.org.pl.
32.http://www.wfto.com.
33.https://piie.com.
34.https://www.wto.org.