Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Polska serwicyzacja tradycyjne sekcje usługowe nowoczesne sekcje usługowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (167-180)
Klasyfikacja JEL: E01 E25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest identyfikacja znaczenia sektora III w gospodarce Polski po wejściu do UE. Z badań wynika, że rola tego sektora zmalała w tworzeniu WDB oraz nakładach inwestycyjnych ogółem, zwiększyła się natomiast w powstawaniu nowych miejsc pracy i ograniczaniu deficytu na rachunku obrotów bieżących. Do zmniejszenia roli usług w wymienionych strukturach gospodarki przyczyniał się głównie dominujący udział tradycyjnych sekcji usługowych mało wydajnych i zatrudniających osoby o niskich kwalifikacjach. Wzrost znaczenia usług w poprawie równowagi zewnętrznej wynikał z kolei z rozszerzenia transakcji zaliczanych do usług oraz oddziaływania narzędzi integrujących unijny rynek usług.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudziński, J., Narękiewicz, J. (2016). Chiny a deindustrializacja krajów rozwijających się (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Studia i Prace WNEiZ US, 37 (1).
2.Chilimoniuk-Przeździecka, E., Kuźnar, A. (2016). Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości. Gospodarka Narodowa, 5.
3.Kłosiewicz-Górecka, U. (2016). Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce w latach 2010–2014. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014–2015. Warszawa: IBR, KiK.
4.Kuczewska, L. (2007). Sektor usług w strukturze polskiej gospodarki w latach 2000–2005. W: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Warszawa: IBR, KiK.
5.Nakonieczna-Kisiel, H., Bilewicz, E. (2016). Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego. Studia i Prace WNEiZ US, 44 (1).
6.Reindustrializacja Europy: gospodarka oparta na usługach była błędem. Pobrano z: http://forsal.pl (17.01. 2015).
7.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2001–2016). Warszawa: GUS.
8.Sawicki, J. (2016).Zmiany stabilności, bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w 2015 roku. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku. Warszawa: IBR, KiK.
9.Słomińska, B. (2008). Układ podmiotowy sektora usług oraz udział sekcji usługowych w krajowym rynku pracy. W: Usługi w Polsce 2000–2007. Warszawa: IBR, KiK.
10.Strategia Europa 2020. Pobrano z: http://ec.europa.eu//PDF/1 (17.01.2017).
11.Szypulewska-Porczyńska, A. (2012). Znaczenie zasady wzajemnego uznawania dla integracji usług w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 5–6.
12.Szypulewska-Porczyńska, A. (2013). Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Usługi w Polsce 2002–2007 (2008). Warszawa: IBR, KiK.
14.Wróbel, A. (2014). Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37. Pobrano z: https:/www/ur.edu.pl (17.01.2017).
15.Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.