Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Znaczenie europejskiej legitymacji zawodowej dla integracji rynków usług państw Unii Europejskiej

Autorzy: Alina Szypulewska-Porczyńska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: europejska legitymacja zawodowa uznawanie kwalifikacji rynek wewnętrzny usług
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (193-203)
Klasyfikacja JEL: F15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W 2013 roku państwa UE, najpóźniej do 18 stycznia 2016 roku, zobowiązały się do uproszczenia procedury uznawania kwalifikacji w zakresie wybranych zawodów. Głównym narzędziem tych zmian miał być elektroniczny dokument nazwany europejską legitymacją zawodową, poświadczający, że usługodawca spełnił wszystkie warunki, aby świadczyć usługi w przyjmującym państwie członkowskim w ramach czasowej mobilności albo stałego prowadzenia działalności zawodowej. Ze względu na charakter oraz zasięg tego rozwiązania jego znaczenie dla pogłębienia integracji rynków usług państw UE będzie ograniczone.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dz. Urz. UE L 255/22, 30.09.2005.
2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”). Dz. Urz. UE L 354/132.
3.EUR-Lex. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32013L0055.
4.Komisja Europejska (2015). Mutual Evaluation of Regulated Professions. Overview of the Regulatory Framework in the Real Estate Sector. Pobrano z: ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15486/attachments/1/translations/en/renditions/native+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (16.02.2016).
5.Komisja Europejska. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz. Urz. UE L 159/27.
6.Komisja Europejska. The EU Single Market. Regulated professions database. Pobrano z: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage; http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map_regulations.
7.OECD (2016). Economic Policy Reforms 2016: Going for Growth Interim Report. Paris: OECD Publishing.
8.Szypulewska-Porczyńska, A. (2013). Budowa rynku wewnętrznego usług. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.