Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników

Autorzy: Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: gospodarstwa rolne wsparcie finansowe rolników produkcja towarowa WPR
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (91-100)
Klasyfikacja JEL: Q10 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię wsparcia fi nansowego rolników i obszarów wiejskich przez Unię Europejską i rząd Polski. Następnie porównano poziom uzyskanej pomocy z rozmiarami działalności produkcyjnej rolników. Horyzont badawczy obejmował ostatnie 10 lat, tj. od 2007 do 2016 roku. Jednocześnie próbowano wskazać, jak rosła produkcja towarowa przy owym wsparciu i czy środki, którymi zasilana jest polska wieś, przyczyniają się do wzrostu wolumenu bezpiecznej produkcji na rynek. Następnie przedstawiono czynniki i zjawiska, które utrudniają znalezienie odpowiednich zależności pomiędzy omawianymi zmiennymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Broszura MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (2015). Pobrane z: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/broszura-mrirw-owsparciu-z-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020.html.
2.Czubak, W. (2008). Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (317), 118–127.
3.Czyżewski, A., Stępień, S. (2014). Fundusze unijne dla Polski i polskiego sektora rolnego w perspektywie 2014–2020. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 11 (60), 35–45.
4.Dietl, J. (1958). Elementy rynku produktów rolnych. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 20 (3), 199–224.
5.Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
6.Kulikowski, R. (2013). Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej. Warszawa: IGiPZ PAN.
7.Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2009). Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71, 135–148.
8.Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE-przegląd najważniejszych zmian (2014). Pobrane z: www.minrol.gov.pl/pol/content/download/47180/259708/fi le.
9.Rocznik Statystyczny 2010 (2011). Warszawa: GUS.
10.Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015 (2016). Warszawa: GUS. Rolnictwo w 2015 roku (2016). Warszawa: GUS.