Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej

Autorzy: Grażyna Krzyminiewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna prekariat
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (33-41)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto kwestie związane z ekonomią społeczną, wskazując, że jej rozwój może stać się przeciwwagą wobec współczesnego rynku pracy, na którym występuje zjawisko prekaryzacji. W części pierwszej dokonano charakterystyki pojęcia prekariatu, wskazano na jego cechy oraz niekorzyści wynikające z prekaryzacji dla jednostki, zbiorowości i społeczeństwa jako całości. W części drugiej wskazano na ekonomię społeczną jako tę sferę działalności gospodarczej, której rozwój jest szansą na łagodzenie skutków neoliberalnych instrumentów stosowanych na rynku pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Knapińska M., Prekariat jako zjawisko występujące na współczesnym rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, vol. 2, nr 7(268).
2.Krzyminiewska G., Praca w świetle koncepcji kultury ekonomicznej, „Humanizacja Pracy” 2015, nr 1, s. 45–58.
3.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,6862,rzad-przyjal-krajowy-program-rozwoju-ekonomii-spolecznej.html.
4.Senett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2006.
5.Sowa J., Prekariat – proletariat epoki globalizacji robotnicy, w: Robotnicy opuszczają miejsca pracy, Łódź 2010, http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1655-jansowa--co-to-jest-prekariat.html.
6.Standing G., A Precariat Charter: from denizens to citizens, Bloomsbury Academic, London–New York 2014.
7.Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
8.Standing G., The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, London 2011.
9.Urbański J., Prekariat i nowa walka klas, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.