Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Kryzys gospodarczy a działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie podlaskim w latach 2008–2013

Autorzy: Anna Cudowska-Sojko
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: kryzys bezpośrednie inwestycje zagraniczne podmioty z kapitałem zagranicznym
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (135-145)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie ma na celu wskazanie wpływu kryzysu z lat 2008–2009 na funkcjonowanie podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2007–2013 z uwzględnieniem podmiotów działających w województwie podlaskim. Zastosowano metodę indukcyjno-dedukcyjną na podstawie danych statystycznych dostępnych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Z analizy danych można wysunąć wniosek, że kryzys 2008–2009 miał wpływ na zmianę parametrów funkcjonowanie podmiotów z kapitałem zagranicznym, jednak nie tak wielki, jakby się spodziewano. W województwie podlaskim działa niecały 1% podmiotów z kapitałem zagranicznym zatrudniających tyle samo procent osób.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk M., Współczesny kryzys finansowy. Przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, Prace i Materiały IHZ UG nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
2.Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, Paris 1996.
3.Bojar E., Bis J., Tminda T., Znaczenie BIZ dla rynku pracy województw: lubelskiego oraz podkarpackiego, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6.
4.Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
5.Dobrzański P., Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie, w: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, red. J. Kundera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
6.Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – perspektywa międzynarodowa, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 4.
7.Garniewicz G., Siemiątkowski, P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
8.Golejowska A., Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne a procesy restrukturyzacji gospodarki, Warszawa 2008.
9.Jaworek M., BIZ w prywatyzacji polskiej gospodarki, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
10.Karaszewska A., Karaszewski W., Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu podmiotów w Polsce, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 9.
11.Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I., BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, WSG, Bydgoszcz 2009.
12.Lizińska W., Marks-Bielska R., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarki Polski,„Ekonomista” 2014, nr 5.
13.Macias J., Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych – globalna standaryzacja i lokalna wrażliwość, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 9.
14.Puchalska K., Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
15.Radomska E., Globalny kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, skutki, „Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe” 2013, nr 2–3.
16.Siwiński W., Globalny kryzys gospodarczy i jego implikacje dla polityki pieniężnej, „Master of Business Administration” 2011, nr 2.
17.Sulmicki J., Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 4.
18.Tymoczko D., Czy dotychczas wprowadzone oraz dyskutowane zmiany w regulacjach dotychczasowych systemu finansowego w UE mogą ograniczyć alienację rynków finansowych w przyszłości?, w: Alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy, red. J. Borows
19.Wilczyński R., Międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego, w: Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, red. W. Małecki, Vizja, Warszawa 2009.