Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Wskaźnik przedsiębiorczości a bezrobocie w Polsce Wschodniej w latach 2007–2013

Autorzy: Halina Kałuża
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Izabela Klepacka-Dunajko
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość Polska Wschodnia zatrudnienie bezrobocie
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (271-281)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące tendencji zatrudnienia w przedsiębiorstwach sektora MŚP na obszarze Polski Wschodniej w latach 2007–2013 oraz związku między stopą bezrobocia a dynamiką zatrudnienia i wskaźnikiem przedsiębiorczości w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik przedsiębiorczości został określony jako liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tysięcy ludności w wieku produkcyjnym. Stwierdzono, że występuje statystyczna zależność między zatrudnieniem, bezrobociem i wskaźnikiem przedsiębiorczości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
2.Hisrich R.D., Pater M.P., Entrepreneurship. Starting, developing and managing a new enterprise, Boston 1992.
3.Iwańska M., Bieńkowska W., Zróżnicowanie wartośi wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9(3), SGGW, Warszawa.
4.Kabaj M., Promowanie zatrudnienia przez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, red. J. Klicha, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
5.Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
6.Polska Wschodnia. Determinanty rozwoju, red. B. Plawgo, WSAP, Białystok 2006.
7.Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej. Raport IPiSS, red. S. Borkowski, Zeszyt nr 24, Warszawa 2003.
8.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Narodowa Strategia Spójności, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, MRR, Warszawa 2.10.2007.
9.Rocznik demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2011.
10.Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001 oraz DzU 2008, nr 69, poz. 415, nr 70, poz. 416.
11.www.geo.stat.gov.pl
12.www.stat.gov.pl