Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/2 2017
Czy „kranówka” może stać się bezpiecznym substytutem wód butelkowanych?

Autorzy: Lidia Kłos
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: woda butelkowana woda z kranu
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (77-87)
Klasyfikacja JEL: Q01 Q25 Q32 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest kontynuacją rozważań nad jakością wody pitnej w Polsce i wzrostem sprzedaży wody butelkowanej. Dokonano przeglądu unijnych i krajowych wytycznych w zakresie stanu jakości wody do spożycia oraz wykorzystano raport GIS w zakresie stanu sieci wodociągowej w Polsce. Przedstawiono również badania sondażowe Polaków na temat spożycia wody z kranu i wzrostu sprzedaży wody butelkowanej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brita (2016). Pobrane z: www.brita.pl (23.04.2017).
2.Dyrektywa Rady z 21.05.1991 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Dz. Urz. WE LI35 z 30.5.1991 z późn. zm., Dyrektywa Rady 91/271/EWG.
3.Dyrektywa Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z 3.11.1998 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. UE L 5.12.1998.
4.GIS (2016). Raport „Stan sanitarny kraju w 2015 r.” Warszawa.
5.http://cena-wody.pl/index.php?p=9&brutto=1 (28.04.2017).
6.http://stressfree.pl/woda-z-kranu-gorsza-niz-z-butelki (23.04.2017).
7.http://www.madou.pl/2015/04/butelki-equa-zmniejsz-smiecia.html (28.04.2017).
8.http://www.portalspozywczy.pl/napoje/wiadomosci/zywiec-zdroj-najczesciej-kupowana-marka-wody-niegazowanej-w-polsce,104 (28.04.2017).
9.http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/170319758-Polacy-kupuja-srednio-55-litra-wody-butelkowanej.html#ap-1 (28.04.2017).
10.http://wyborcza.pl/1,155287,17564120,Ekologia_cz_1_Kranowka_nigdy_nie_bedzie_woda_mineralna.html (23.04.2017).
11.Kłos, L. (2013). Zakres realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 33 (2), 117–130.
12.Kłos, L. (2015a). Gęstnieją sieci wodno-kanalizacyjne. Inwestujemy w Sieć. Wodociągi i Kanalizacja, 1, 4–7.
13.Kłos, L. (2015b). Jakość wody pitnej w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2 (313), 195–205.
14.Kłos, L. (2015c). Rzeczowy wymiar polityki spójności w rozwoju branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. W: E. Pancer-Cybulska (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu (s. 472–481). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
15.Kłos, L. (2016). Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze. Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 14 (1).
16.KPMG (2016). Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce. Warszawa.
17.Kulczycka, J. (2015). Nie ma wody bez butelki?, Logistyka Odzysku, 2 (15), 52–53.
18.Pro-Test (2011). Wybór wody. Pobrane z: http://www.pro-test.pl/tests_article/167328,0/Wyb%C3%B3r+wody.html (24.04.2017).
19.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. nr 61, poz. 417, z późn. zm.
20.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31.03.2011 w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Dz.U. nr 85, poz. 466.
21.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2015, poz. 1989.
22.Ustawa z 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. 2015, poz. 1412.
23.Ustawa z 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 2015, poz. 139, z późń. zm.